Jednostka Certyfikująca Wyroby

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych - Jednostka Certyfikująca Wyroby prowadzi certyfikację wyrobów zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 „Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby procesy i usługi”.

NASZA MISJA

POPRZEZ NIEZALEŻNĄ WERYFIKACJĘ ORAZ CERTYFIKACJĘ WYROBÓW BĘDĄCYCH W NASZYM ZAKRESIE AKREDYTACJI,
DBAMY O INTERESY NASZYCH KLIENTÓW I UŻYTKOWNIKÓW TYCH WYROBÓW.


Jednostka Certyfikująca Wyroby ITWL (JCW) posiada akredytację:

 • Nr AC 021 Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) w zakresie paliw, biopaliw i biokomponentów. Szczegółowy zakres akredytacji JCW jest dostępny na stronie internetowej Polskiego Centrum Akredytacji.
 • Nr 6/MON/2020 Ministra Obrony Narodowej (OiB) zakresie wyrzutni rakiet przeciwlotniczych i imitatorów celów powietrznych i ich komponentów oraz materiałów pędnych i smarów do zastosowań wojskowych.
 • Upoważnienie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 09 stycznia 2020 r. (M.P. z dnia 10.01.2020 r. poz. 33) do prowadzenia procesu certyfikacji biokomponentów zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.1233).

 

Jednostka Certyfikująca Wyroby prowadzi proces certyfikacji w ramach następujących programów certyfikacji:

 

Typ programu certyfikacji wyrobów „5” obejmuje:

 • Wyrób (określenie dokumentu normatywnego, pobranie próbki, złożenie wniosku
  o certyfikację wyrobu),
 • Określenie właściwości (ocena systemu zarządzania, wnioskodawcy oraz badania próbki wyrobu),
 • Przegląd (ocena dokumentacji kompletnego wniosku o certyfikację wyrobu),
 • Decyzję dotyczącą certyfikacji (udzielenie, utrzymanie, rozszerzenie, ograniczenie, zawieszenie lub cofnięcie),
 • Wydanie certyfikatu zgodności,
 • Nadzór nad udzieloną certyfikacją.

Typ programu certyfikacji wyrobów „1b” obejmuje:

 • Wyrób (określenie dokumentu normatywnego, pobranie próbki, złożenie wniosku
  o certyfikację wyrobu),
 • Określenie właściwości (badania próbki, ocena dokumentacji technicznej),
 • Przegląd (ocena dokumentacji kompletnego wniosku o certyfikację wyrobu),
 • Decyzja dotycząca udzielenia certyfikacji,
 • Wydanie certyfikatu zgodności dla partii wyrobu.

Typ programu certyfikacji wyrobów wg Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 24 czerwca 2020 r., w sprawie wydawania certyfikatów jakości biokomponentów przez akredytowane jednostki certyfikujące (Dz. U. z dnia 30.06.2020, poz. 1142) obejmuje:

 • Wybór dokumentu normatywnego,
 • Złożenie wniosku o certyfikację,
 • Pobranie próbki w zakładzie produkcyjnym wnioskodawcy,
 • Przegląd dokumentacji kompletnego wniosku o certyfikację biokomponentu,
 • Podjęcie decyzji o certyfikacji,
 • Wydanie certyfikatu jakości biokomponentu.

Jednostka Certyfikująca Wyroby zapewnia swoim Klientom:

 • Bezstronną, obiektywną i niezależną ocenę,
 • poufność informacji uzyskanych w trakcie prowadzenia procesu certyfikacji,
 • równy dostęp do usług dla wszystkich zainteresowanych stron,
 • kompleksowość usługi poprzez możliwość korzystania z usług akredytowanych laboratoriów badawczych ITWL.

Certyfikacja materiałów pędnych i smarów (mps)

 • Informacja o wydanych certyfikatach zgodności mps - dostępna na żądanie w JCW.

Certyfikacja OiB

 • Informacja o wydanych certyfikatach zgodności wyrobu OiB - dostępna na żądanie w JCW.

Certyfikacja biokomponentów

 • Informacja o wydanych certyfikatach jakości biokomponentów - dostępna na żądanie w JCW.

Informacje dodatkowe

 • Formularze dokumentów do certyfikacji, w wersji do edycji, przesyłane są klientom JCW pocztą e-mail.
 • Dokumenty w procesie certyfikacji należy przesłać pocztą na adres:
  Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych Jednostka Certyfikująca Wyroby, ul. Księcia Bolesława 6, 01-494 Warszawa lub złożyć osobiście w siedzibie JCW w Warszawie ul. Kolska 13.

 

Jednostka Certyfikująca Wyroby ITWL udostępnia każdorazowo na życzenie wykaz udzielonych lub cofniętych certyfikatów. Szczegółowe informacje dotyczące ww. wykazu udziela Kierownik Jednostki Certyfikującej Wyroby ITWL.

 

KONTAKT
Kierownik Jednostki Certyfikującej Wyroby - mgr inż. Adrian Rurak, e-mail: adrian.rurak@itwl.pl
Z-ca Kierownika Jednostki Certyfikującej Wyroby – dr inż. Tomasz Gołębiowski, e-mail: tomasz.golebiowski@itwl.pl

 

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
poczta@itwl.pl