Jednostka Certyfikująca Wyroby

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych - Jednostka Certyfikująca Wyroby prowadzi certyfikację wyrobów zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 „Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby procesy i usługi”.

NASZA MISJA

POPRZEZ NIEZALEŻNĄ WERYFIKACJĘ ORAZ CERTYFIKACJĘ WYROBÓW BĘDĄCYCH W NASZYM ZAKRESIE AKREDYTACJI,
DBAMY O INTERESY NASZYCH KLIENTÓW I UŻYTKOWNIKÓW TYCH WYROBÓW.


Jednostka Certyfikująca Wyroby ITWL (JCW) posiada akredytację:

 • Nr AC 021 Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) w zakresie paliw, biopaliw i biokomponentów. Szczegółowy zakres akredytacji JCW jest dostępny na stronie internetowej Polskiego Centrum Akredytacji.
 • Nr 6/MON/2017 Ministra Obrony Narodowej (OiB) zakresie wyrzutni rakiet przeciwlotniczych i imitatorów celów powietrznych i ich komponentów oraz materiałów pędnych i smarów do zastosowań wojskowych.
 • Upoważnienie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 09 stycznia 2020 r. (M.P. z dnia 10.01.2020 r. poz. 33) do prowadzenia procesu certyfikacji biokomponentów zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.1233).

 

Jednostka Certyfikująca Wyroby prowadzi proces certyfikacji w ramach następujących programów certyfikacji:

 

Typ programu certyfikacji wyrobów „5” obejmuje:

 • Wyrób (określenie dokumentu normatywnego, pobranie próbki, złożenie wniosku
  o certyfikację wyrobu),
 • Określenie właściwości (ocena systemu zarządzania, wnioskodawcy oraz badania próbki wyrobu),
 • Przegląd (ocena dokumentacji kompletnego wniosku o certyfikację wyrobu),
 • Decyzję dotyczącą certyfikacji (udzielenie, utrzymanie, rozszerzenie, ograniczenie, zawieszenie lub cofnięcie),
 • Wydanie certyfikatu zgodności,
 • Nadzór nad udzieloną certyfikacją.

Typ programu certyfikacji wyrobów „1b” obejmuje:

 • Wyrób (określenie dokumentu normatywnego, pobranie próbki, złożenie wniosku
  o certyfikację wyrobu),
 • Określenie właściwości (badania próbki, ocena dokumentacji technicznej),
 • Przegląd (ocena dokumentacji kompletnego wniosku o certyfikację wyrobu),
 • Decyzja dotycząca udzielenia certyfikacji,
 • Wydanie certyfikatu zgodności dla partii wyrobu.

Typ programu certyfikacji wyrobów wg Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 24 czerwca 2020 r., w sprawie wydawania certyfikatów jakości biokomponentów przez akredytowane jednostki certyfikujące (Dz. U. z dnia 30.06.2020, poz. 1142) obejmuje:

 • Wybór dokumentu normatywnego,
 • Złożenie wniosku o certyfikację,
 • Pobranie próbki w zakładzie produkcyjnym wnioskodawcy,
 • Przegląd dokumentacji kompletnego wniosku o certyfikację biokomponentu,
 • Podjęcie decyzji o certyfikacji,
 • Wydanie certyfikatu jakości biokomponentu.

Jednostka Certyfikująca Wyroby zapewnia swoim Klientom:

 • Bezstronną, obiektywną i niezależną ocenę,
 • poufność informacji uzyskanych w trakcie prowadzenia procesu certyfikacji,
 • równy dostęp do usług dla wszystkich zainteresowanych stron,
 • kompleksowość usługi poprzez możliwość korzystania z usług akredytowanych laboratoriów badawczych ITWL.

Certyfikacja materiałów pędnych i smarów (mps)

 • Informacja o wydanych certyfikatach zgodności mps - dostępna na żądanie w JCW.

Certyfikacja OiB

 • Informacja o wydanych certyfikatach zgodności wyrobu OiB - dostępna na żądanie w JCW.

Certyfikacja biokomponentów

 • Informacja o wydanych certyfikatach jakości biokomponentów - dostępna na żądanie w JCW.

Informacje dodatkowe

 • Formularze dokumentów do certyfikacji, w wersji do edycji, przesyłane są klientom JCW pocztą e-mail.
 • Dokumenty w procesie certyfikacji należy przesłać pocztą na adres:
  Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych Jednostka Certyfikująca Wyroby, ul. Księcia Bolesława 6, 01-494 Warszawa lub złożyć osobiście w siedzibie JCW w Warszawie ul. Kolska 13.


KONTAKT
Kierownik Jednostki Certyfikującej Wyroby - mgr inż. Adrian Rurak, e-mail: adrian.rurak@itwl.pl
Z-ca Kierownika Jednostki Certyfikującej Wyroby – dr inż. Tomasz Gołębiowski, e-mail: tomasz.golebiowski@itwl.pl

 

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
poczta@itwl.pl