Jednostka Certyfikująca Wyroby

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych - Jednostka Certyfikująca Wyroby (JCW) prowadzi certyfikację wyrobów zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 „Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby procesy i usługi”.

NASZA MISJA

Poprzez niezależną weryfikację oraz certyfikację wyrobów będących w naszym zakresie akredytacji, dbamy o interesy naszych klientów i użytkowników tych wyrobów

 

POLITYKA JAKOŚCI

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych – Jednostka Certyfikująca Wyroby prowadzi certyfikację paliw, biopaliw, biokomponentów, wyrobów przeznaczonych na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa, systemów bezzałogowych statków powietrznych oraz urządzeń i sprzętu wojskowego według uregulowań przepisów prawa, norm, dokumentów normatywnych, specyfikacji technicznych i programów certyfikacji.

Certyfikacja jest dostępna dla wszystkich wnioskodawców, których działalność mieści się w zakresie akredytacji JCW.

Dbając o zapewnienie rzetelnej, wiarygodnej i bezstronnej działalności certyfikacyjnej, oraz mając na uwadze spełnienie oczekiwań swoich Klientów i innych stron zainteresowanych, JCW  stawia sobie następujące cele:

 • zapewnienie wysokiej jakości usług certyfikacyjnych,
 • rozszerzanie obszaru działania w zakresie certyfikacji wyrobów,
 • zwiększanie zaufania do krajowego i unijnego systemu oceny zgodności,
 • doskonalenie wewnętrznego systemu zarządzania oraz prowadzonych działań.

Powyższe cele realizowane są przez:

 • podnoszenie poziomu wykonywanych usług,
 • reagowanie na potrzeby rynku i Klientów,
 • zachowanie bezstronności w prowadzonych procesach certyfikacji,
 • stosowania zasady równego traktowania Klientów,
 • reagowanie na skargi wszystkich zainteresowanych stron,
 • zapewnienie możliwości rozwoju i podnoszenia kwalifikacji pracowników,
 • usprawnienie procedur i metod zarządzania.

W celu budowania zaufania do naszych działań, decyzje dotyczące certyfikacji podejmowane są w sposób bezstronny, wyłącznie na podstawie obiektywnych dowodów. Prowadzona jest także identyfikacja i analiza wszelkich zagrożeń wynikających z różnych powiązań Jednostki Certyfikującej Wyroby oraz skuteczne zarządzanie potencjalnymi konfliktami interesów.
Rada Zarządzająca JCW ITWL posiada uprawnienia do niezależnych działań w zakresie nadzoru nad zachowaniem bezstronnej działalności Jednostki Certyfikującej Wyroby.

Powyższa polityka jest rozumiana i stosowana przez cały personel Jednostki Certyfikującej Wyroby.

Instytut deklaruje zaangażowanie w realizację przyjętej polityki oraz zapewnienie zasobów niezbędnych do funkcjonowania i doskonalenia wdrożonego w Jednostce Certyfikującej Wyroby systemu zarządzania.

Instytut, w tym  jednostka Certyfikująca Wyroby zobowiązuje się do zachowania poufności, bezstronności oraz niedyskryminacji w prowadzeniu procesów certyfikacji wyrobów przez Jednostkę Certyfikującą Wyroby.

 

POLITYKA BEZSTRONNOŚCI

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, w tym  Jednostka Certyfikująca Wyroby, zarządza wszelkimi działaniami w obszarach związanych  z konfliktami interesów i zapewnia bezstronność prowadzonej działalności w procesie certyfikacji wyrobów.

Jednostka Certyfikująca Wyroby na bieżąco analizuje, identyfikuje i dokumentuje wszelkie źródła potencjalnych zagrożeń bezstronności, w tym konfliktów interesów, obiektywności oraz zaufania. W przypadkach, gdy konflikt interesów stanowi nieakceptowalne zagrożenie, JCW nie podejmuje się prowadzenia certyfikacji.

Jednostka Certyfikująca Wyroby nie podejmuje się prowadzenie certyfikacji wyrobów w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagrożeń dla bezstronności wynikających z powiazań z Klientem JCW. Mając to na uwadze personel JCW nie prowadzi konsultacji i audytów wewnętrznych dla swoich Klientów i potencjalnych Klientów. JCW nie prowadzi również certyfikacji wyrobów, w których projektowanie, produkcję lub serwis zaangażowany był lub jest Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych.

Cały personel JCW, zarówno wewnętrzny, jak i zewnętrzny oraz członkowie Rady Zarządzającej, działa bezstronnie i nie ulega naciskom biznesowym, rodzinnym, finansowym lub innym, mogącym naruszać bezstronność. Od personelu wymaga się ujawnienia każdej sytuacji, o której wie, że może stanowić konflikt interesów. Personel JCW nie świadczy usług konsultacyjnych i szkoleniowych w zakresie certyfikacji wyrobów. JCW nie korzysta ze sponsorowania, przez swoich Klientów, własnych przedsięwzięć.

Jednostka Certyfikująca Wyroby identyfikuje i analizuje ryzyka związane z bezstronnością, obiektywnością, niedyskryminacją i zaufaniem w odniesieniu do prowadzonej certyfikacji wyrobów, podejmuje działania do każdego zidentyfikowanego ryzyka oraz zapewnia odpowiednie zasoby do pokrycia zobowiązań wynikających z oszacowanego ryzyka.

Jednostka Certyfikująca Wyroby ITWL (JCW) posiada akredytację:

 • Nr AC 021 Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) w zakresie paliw, biopaliw i biokomponentów. Szczegółowy zakres akredytacji JCW jest dostępny na stronie internetowej Polskiego Centrum Akredytacji.
 • Nr 6/MON/2017 Ministra Obrony Narodowej (OiB) w zakresie:
  • Amunicji czołgowej i bojowych wozów piechoty (BWP);
  • Amunicji do przeciwlotniczych karabinów maszynowych, zestawów artyleryjskich i artyleryjsko-rakietowych i jej komponentów;
  • Materiałów pędnych i smarów do zastosowań wojskowych;
  • Imitatorów celów powietrznych do szkolenia z wykorzystaniem uzbrojenia przeciwlotniczego i ich komponentów (ICP, sterowane cele powietrzne itd.).
 • Upoważnienie Ministra Aktywów Państwowych  z dnia 9 stycznia 2020 r.  (M.P. z dnia 10.01.2020 r. poz. 33) do prowadzenia procesu certyfikacji biokomponentów zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

Jednostka Certyfikująca Wyroby prowadzi certyfikację wyrobów, zgodnie  z zakresem akredytacji PCA, w ramach następujących programów certyfikacji:

 • Program certyfikacji materiałów pędnych i smarów - PRC01, wg PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01, typ programu certyfikacji „5”.
 • Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 czerwca 2020 r., w sprawie wydawania certyfikatów jakości biokomponentów przez akredytowane jednostki certyfikujące (Dz. U. 2020, poz. 1142 z dn. 30.06.2020 r.) oraz Procedura certyfikacji JCW PC01 „Certyfikacja Biokomponentów”.

Jednostka Certyfikująca Wyroby prowadzi certyfikację wyrobów, zgodnie  z zakresem akredytacji MON, w ramach następujących programów certyfikacji:

 • Program certyfikacji wyrobów na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa - PRC04, wg PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01, typ programu „5”. Certyfikacja wyrobów produkowanych seryjnie.
 • Program certyfikacji wyrobów na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa PRC05, wg PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01, typ programu „1b”. Certyfikacja partii wyrobu.

Jednostka Certyfikująca Wyroby prowadzi certyfikację cywilnych systemów bezzałogowych statków powietrznych oraz urządzeń i sprzętu wojskowego, poza zakresem akredytacji PCA i MON, w ramach następujących programów certyfikacji:

 • Program certyfikacji PRC06 „Certyfikacja partii wyrobów”;
 • Program certyfikacji PRC07 „Certyfikacja wyrobów produkowanych seryjnie”.

Informator - „Certyfikacja w jednostce Certyfikującej Wyroby Instytutu technicznego Wojsk Lotniczych"

Jednostka Certyfikująca Wyroby zapewnia swoim Klientom:

 • Bezstronną, obiektywną i niezależną ocenę,
 • Poufność informacji uzyskanych w trakcie prowadzenia procesu certyfikacji,
 • Równy dostęp do usług dla wszystkich zainteresowanych stron,
 • Kompleksowość usługi poprzez możliwość korzystania z usług akredytowanych laboratoriów badawczych ITWL.

Certyfikacja materiałów pędnych i smarów (mps)

 • Informacja o wydanych certyfikatach zgodności mps - dostępna na żądanie w JCW.

Certyfikacja OiB

 • Informacja o wydanych certyfikatach zgodności wyrobu OiB - dostępna na żądanie
  w JCW.

Certyfikacja biokomponentów

 • Informacja o wydanych certyfikatach jakości biokomponentów - dostępna na żądanie w JCW.

Informacje dodatkowe

 • Formularze dokumentów do certyfikacji, w wersji do edycji, przesyłane są klientom JCW pocztą e-mail.
 • Dokumenty w procesie certyfikacji należy przesłać pocztą na adres:
  Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych Jednostka Certyfikująca Wyroby, ul. Księcia Bolesława 6, 01-494 Warszawa lub złożyć osobiście w siedzibie JCW w Warszawie ul. Kolska 13.

KONTAKT

Kierownik Jednostki Certyfikującej Wyroby - mgr inż. Adrian Rurak, e-mail: adrian.rurak@itwl.pl

Z-ca Kierownika Jednostki Certyfikującej Wyroby – dr inż. Tomasz Gołębiowski, e-mail: tomasz.golebiowski@itwl.pl

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl