Szkolenie przygotowujące do uzyskania Koncesji MSW na wytwarzanie i obrót

UWAGA !

W związku z sytuacją epidemiczną szkolenia do uzyskania koncesji będą przeprowadzane w trybie on-line za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Przed zgłoszeniem uczestnictwa w szkoleniu prosimy o kontakt celem sprawdzenia poprawności i jakości połączenia internetowego.

Szkolenie przygotowujące do uzyskania Koncesji MSW na wytwarzanie i obrót

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych zaprasza do udziału w organizowanych szkoleniach potwierdzających przygotowanie zawodowe do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologiami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2002 r. (Dz.U.2002.173.1415 z późn. zmianami) Instytut jest upoważniony do prowadzenia szkoleń w powyższym zakresie.

Termin i forma kolejnego szkolenia zostanie ustalony w marcu 2021

Czas trwania: 9.00-15.00 -jeden dzień i kończy się egzaminem.

Cena: 1500 zł za osobę.

Pozostałe informacje:

potwierdzeniem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionej karty szkolenia, wniesienie opłaty za szkolenie na konto PKO S.A. O/Warszawa nr 88124059181111000049094891 oraz przesłanie kopii przelewu do dd.mm.rrrr.
w zależności od potrzeb klienta jest możliwość przeprowadzenia szkolenia w siedzibie Klienta (warunki ustalane indywidualnie)

KONTAKT

Biuro ds. Jakości - Piotr Bałaga

tel.kom. 602 509 938
tel. 261 851 374

piotr.balaga@itwl.pl

 

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
poczta@itwl.pl