Aukcja na skaningowy mikroskop elektronowy JSM-5400 firmy JEOL . (Uszkodzony)

INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH

ul. Księcia Bolesława 6, 01-494 Warszawa

O G Ł A S Z A

aukcję nieograniczoną na sprzedaż n/wym. sprzętu technicznego

będącego własnością Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych

Skaningowy mikroskop elektronowy JSM-5400 firmy JEOL . (Uszkodzony)

Szczegółowy opis urządzenia zawarto w załączniku nr 1

cena wywoławcza:  10000 zł.

§1 

Organizatorem aukcji nieograniczonej jest Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, przy ul. Księcia Bolesława 6, 01-494 Warszawa.

§2

Aukcja nieograniczona odbędzie się w dniu 20 października 2021r o godz. 12
w siedzibie Organizatora aukcji w budynku nr 17 - Dział Przetargów i Zaopatrzenia.

§3

Aukcja na sprzedaż sprzętu technicznego ma formę licytacji ustnej.

§4

 1. Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem praz wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, w terminie do dnia…18 października i okazanie dowodu wpłaty przed otwarciem aukcji. Wpłaty można dokonywać gotówką 20 października w kasie Instytutu lub przelewem na rachunek bankowy: Bank PKO S.A. 88 1240 5918 1111 0000 4909 4891.
 2. Wadium przepada na rzecz organizatora aukcji, jeżeli:
 3. licytant nie uiści wylicytowanej kwoty nabycia w terminie określonym w niniejszej aukcji;
 4. żaden z licytantów nie zaoferuje ceny równej co najmniej cenie wywoławczej przedmiotu akcji.
 5. Wadium złożone przez licytantów, których ceny nie zostały przyjęte, będzie zwrócone bezpośrednio po zakończeniu aukcji, a złożone w formie przelewu zostanie zwrócone w ciągu 7 dni roboczych po zakończeniu aukcji.
 6. Wadium złożone przez nabywcę w gotówce lub przelewem zostaje zaliczone na poczet ceny zakupu.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu aukcji lub jej unieważnienia bez podania przyczyny.
 8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady sprzedawanego sprzętu.
 9. Zakupiony sprzęt nie podlega reklamacji. Odbiór zakupionego mienia (załadunek, transport) odbywa się siłami i środkami własnymi nabywcy.
 10. Do wylicytowanej ceny sprzętu zostanie naliczony podatek VAT w wysokości 23%.

§5

 1. Aukcję przeprowadza komisja złożona z 2 osób, jedna osoba pełni funkcję przewodniczącego.
 2. Komisja pełni swoje obowiązki od dnia 20 października .do dnia zatwierdzenia protokołu aukcji przez Zastępcę Dyrektora ds. Organizacyjno-Technicznych Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych.
 3. Po otwarciu aukcji prowadzący podaje do wiadomości:
 4. regulamin aukcji;
 5. przedmiot aukcji;
 6. cenę wywoławczą;
 7. wysokość wadium.
 8. Przewodniczący komisji sprawdza osoby, które wpłaciły wadium i stawiły się w celu wzięcia udział w aukcji.
 9. Po wyżej wymienionych czynnościach odczytuje się listę osób uprawnionych do uczestnictwa w aukcji.

§6

 1. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia aukcji.
 2. Licytacja rozpoczyna się od wywołania ceny urządzenia technicznego przeznaczonego do sprzedaży.
 3. Minimalne postąpienie ustala się na kwotę 200,00 zł.
 4. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika aukcji, gdy inny uczestnik zaoferował cenę wyższą.
 5. Po ustaleniu postąpień prowadzący aukcję, uprzedzając obecnych, po trzecim ogłoszeniu zamyka aukcję i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował najwyższą cenę. Z chwilą przybicia następuje sprzedaż urządzenia na rzecz nabywcy.
 6. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wygraniu aukcji, lecz w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia przeprowadzenia aukcji.
 7. Wydanie urządzenia nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
 8. Demontaż urządzenia należy do nabywcy.

§7

 1. Komisja aukcyjna sporządza się z jego przebiegu protokół, który powinien zawierać:
 2. określenie miejsca i czasu oraz rodzaj aukcji;
 3. imiona i nazwiska osób prowadzących aukcję;
 4. wysokość ceny wywoławczej;
 5. najwyższą cenę oferowaną;
 6. przedmiot aukcji;
 7. imię i nazwisko (firmę), miejsce zamieszkania nabywcy lub jego siedzibę;
 8. wysokość ceny nabycia i oznaczenie kwoty, jaką nabywca uiścił na poczet ceny;
 9. wzmiankę o odczytaniu protokołu.
 10. Protokół z przeprowadzenia aukcji podpisują członkowie komisji.

§8

Organizator aukcji może unieważnić lub odwołać aukcję bez podania przyczyny.

Szczegółowych informacje dotyczące aukcji udziela Włodzimierz Prażmowski                      tel. kontaktowy 261-851-380, kom. 602-509-928. Istnieje możliwość zapoznania się ze stanem technicznym przedmiotu aukcji po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z Panem Andrzejem Dudzińskim tel. 261 851 464, k. 602 509 936. Sprzęt znajduje się w siedzibie Organizatora aukcji przy ul. Księcia Bolesława 6, 01-494 Warszawa.

 

 

pdfOgłoszenie aukcji na mikroskop.pdf

pdfZałacznik dane do sprzedaży JSM 5400.pdf

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
poczta@itwl.pl