Aukcję nieograniczoną na sprzedaż niżej wymienionego sprzętu technicznego

INSTYTUT  TECHNICZNY  WOJSK  LOTNICZYCH w Warszawie, ul. Księcia Bolesława 6,  01-494 Warszawa
 
      O G  Ł  A  S  Z  A
Aukcję nieograniczoną  na sprzedaż  niżej wymienionego sprzętu technicznego będącego własnością Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych.
 
1. Frezarka narzędziowa FNC-25E  Nr inwentarzowy: 412/0069 rok. prod. 1974 
cena wywoławcza:  4 500,00 zł.
 
2. Frezarka pionowa FYD-25  Nr inwentarzowy: 412/0068 rok. prod. 1973 
cena wywoławcza:  2 200,00 zł.
 
3. Tokarka S-32  Nr inwentarzowy: 410/0058 rok. prod. 1971 
cena wywoławcza:  4 500,00 zł.
 
4. Tokarka S-32  Nr inwentarzowy: 410/0061 rok. prod. 1974 
cena wywoławcza:  4 500,00 zł.
 
 
   REULAMIN  AUKCJI  NA SPRZEDAŻ  SPRZĘTU TECHNICZNEGO
 
§ 1
Organizatorem aukcji nieograniczonej jest Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych przy ul. Księcia Bolesława 6, 01-494 Warszawa.
 
§ 2
Aukcja nieograniczona odbędzie się w dniu   6 czerwca 2024 r. o godz. 10:00
w siedzibie Organizatora aukcji  w  budynku nr 10  Dział Promocji.
 
§ 3
Aukcja na sprzedaż sprzętu technicznego ma formę licytacji ustnej. 
 
§ 4
 
1. Warunkiem uczestnictwa w aukcji   jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz wpłacenie  wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej,     w terminie do dnia 
5 czerwca  do godz. 14:00 i okazanie komisji   dowodu wpłaty przed otwarciem aukcji. Wpłaty  można dokonywać  gotówką w kasie Instytutu  lub przelewem na  Rachunek Bankowy: Bank PKO S.A. O/W-wa ul. Młynarska 16 Nr 88 1240 5918 1111 0000 4909 4891.
 
 
2. Wadium przepada na rzecz organizatora aukcji, jeżeli:
       - licytant nie uiści wylicytowanej kwoty nabycia w terminie określonym w niniejszej aukcji,
      - żaden z licytantów nie zaoferuje ceny równej co najmniej cenie wywoławczej przedmiotu aukcji.
3. Wadium złożone przez licytantów, których ceny nie zostały przyjęte, będzie zwrócone bezpośrednio po zakończeniu aukcji, a złożone w formie przelewu zostanie zwrócone w ciągu 7 dni roboczych po zakończeniu aukcji.
4. Wadium złożone przez nabywcę w gotówce lub przelewem zostaje  zaliczone na   poczet ceny zakupu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu aukcji lub jej unieważnienia 
bez podania przyczyny.
6. Sprzedający nie ponosi  odpowiedzialności  z tytułu rękojmi za wady sprzedanego sprzętu.
7. Zakupiony sprzęt nie podlega reklamacji. Odbiór zakupionego mienia (załadunek, transport) odbywa się siłami i środkami własnymi nabywcy. 
8. Do wylicytowanej ceny sprzętu zostanie naliczony podatek VAT w wys. 23%.
 
§ 5
1. Aukcję przeprowadza komisja złożona z 2 osób, z których jedna pełni funkcję przewodniczącego.
2. Komisja  pełni swoje obowiązki od dnia 6 czerwca 2024 r. do dnia zatwierdzenia protokółu aukcji przez  Zastępcę Dyrektora ds. Organizacyjno-Technicznych  Instytutu. 
3. Po otwarciu aukcji prowadzący podaje do wiadomości:
a) regulamin aukcji
b) przedmiot aukcji 
c) cenę wywoławczą
d) wysokość wadium
 
4. Przewodniczący komisji sprawdza osoby, które wpłaciły wadium i stawiły się celem wzięcia udziału w aukcji.
5. Po wyżej wymienionych czynnościach odczytuje się listę osób uprawnionych do uczestnictwa w aukcji.
 
§ 6
1. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia aukcji
2. Licytacja rozpoczyna się od wywołania ceny urządzenia technicznego  przeznaczonego do sprzedaży.
3. Minimalne postąpienie ustala się na kwotę 100,00 zł.
4. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika aukcji, gdy inny uczestnik zaoferował cenę wyższą.
5. Po ustaleniu postąpień prowadzący aukcję, uprzedzając obecnych, po trzecim ogłoszeniu   zamyka aukcję i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował najwyższą cenę. Z chwilą przybicia następuje sprzedaż urządzenia na rzecz nabywcy.
6. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wygraniu aukcji,          lecz w   terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od przeprowadzenia aukcji.
7. Wydanie urządzenia nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
8. Demontaż urządzenia  należy do nabywcy.
 
 
 
§ 7
1. Komisja aukcyjna sporządza z jego przebiegu protokół, który powinien zawierać:
a) określenie miejsca i czasu oraz rodzaj aukcji,
b) imiona i nazwiska osób prowadzących aukcji,
c) wysokość ceny wywoławczej,
d) najwyższą cenę oferowaną a przedmiot aukcji,
e) imię i nazwisko (firmę) i miejsce zamieszkania nabywcy lub jego siedzibę,
f) wysokość ceny nabycia i oznaczenie kwoty, jaką nabywca uiścił na poczet ceny,
g) wzmiankę o odczytaniu protokółu.
 
2. Protokół  z przeprowadzenia aukcji  podpisują przewodniczący i członkowie   komisji przetargowej.
 
§  8
Organizator aukcji może   unieważnić lub odwołać aukcję  bez podania przyczyn.
 
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży pod numerem tel:  261 851 381
 (p. Artur Kułaszka).
Szczegółowe informacje dotyczące  aukcji pod numerem tel: 602 509 928
(p. Włodzimierz Prażmowski).
Istnieje możliwość zapoznania się ze stanem technicznym przedmiotu aukcji po uprzednim uzgodnieniu terminu pod ww. numerem telefonu. Sprzęt znajduje się w obiekcie ITWL  przy ul. Księcia Bolesława 6.

 

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl