PROGRAM SPIN-TECH NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Narodowe Centrum Nauki

Program SPIN-TECH Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest programem wsparcia działalności operacyjnej spółek celowych utworzonych przez państwowe jednostki badawcze (publiczne uczelnie wyższe, instytuty badawcze i instytuty naukowe PAN), w szczególności zakładanych przez uczelnie wyższe w celu komercjalizacji wyników badań i prac rozwojowych, zgodnie ze znowelizowaną ustawą - Prawo o szkolnictwie wyższym.

Adresatami programu są:

  • spółki celowe powołane przez państwowe jednostki badawcze
  • państwowe jednostki badawcze lub ich konsorcja, które zamierzają powołać spółkę celową


Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie zaangażowania Państwowych Jednostek Badawczych (PJB) w proces komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych za pośrednictwem spółek celowych (SC). Do zadań spółki celowej należy w szczególności obejmowanie udziałów w spółkach kapitałowych lub tworzenie spółek kapitałowych typu spin-off w celu wdrożenia wyników badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych w PJB. Efektem komercyjnej działalności spółek spin-off jest przychód związany z wprowadzaniem na rynek innowacji wytwarzanych w oparciu o rozwiązania uczelni chronione prawem własności przemysłowej.

Ponadto spółki celowe mogą zarządzać prawami własności przemysłowej i know –how należącymi do PJB, w tym w szczególności zajmować się obsługą procesu licencjonowania rozwiązań opracowanych przez PJB.

Program jest adresowany do obecnie funkcjonujących spółek celowych oraz do państwowych jednostek badawczych-uczelni wyższych (publicznych), instytutów badawczych i instytutów naukowych PAN, które zamierzają je utworzy, jak również do konsorcjów PJB mających zamiar utworzenia wspólnej spółki celowej.
Przyjęto założenie, że warunkiem udziału w Programie SPIN-TECH zobowiązanie się do powołania spółek celowych w terminie nieprzekraczającym terminu zakończenia realizacji projektu dofinansowywanego przez NCBR.

Głównym celem programu jest więc intensyfikacja procesów komercjalizacji wyników badań poprzez wsparcie spółek celowych działających jako pośrednicy pomiędzy publiczną sferą B+R a gospodarką.

Program ma służyć także intensyfikacji transferu nowoczesnych technologii z nauki do gospodarki oraz przyspieszeniu rozwoju przedsiębiorczości naukowców w Polsce poprzez zakładanie spółek spin-off przez pracowników naukowych i studentów

Cele szczegółowe:

  • inwentaryzacja oferty komercyjnej PJB prowadzących badania stosowane;
  • wzrost efektywności komercjalizacji wyników badań PJB;
  • wzmocnienie roli spółek celowych jako pośredników pomiędzy PJB a otoczeniem biznesowym (przedsiębiorcami, instytucjami finansowymi).

ITWL w ramach Programu dostał dofinansowanie na realizację fazy A (preSPIN), na podstawie umowy nr SPIN-TECH-K1/PJB/14/27NCBR/13 z dn.12-11-2013r.

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl