NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE STOSOWANE W PRZEMYŚLE LOTNICZYM

wimas

"Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym"

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2008-2013, Priorytet 1. Badania i Rozwój Nowoczesnych Technologii, Działanie 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych.

Numer projektu: POIG.0101.02-00-015/08

Czas realizacji projektu; Planowany okres realizacji projektu: 01.07.2008-30.06.2013 r.

Projekt jest realizowany przez konsorcjum

Liderem projektu prowadzącym koordynację jest::
Politechnika Rzeszowska - Koordynator Centrum Zaawansowanych Technologii AERONET "Dolina Lotnicza"

Kierownik Projektu i Kierownik Biura Obsługi Projektu:

dr hab. inż. prof. ndzw. Romana Ewa ŚLIWA
tel. +48 17 865 15 17
fax +48 17 854 31 16
e-mail: pkaero@prz.edu.pl

W ITWL realizowane są części zadań badawczych projektu w ramach:

Zadania Badawczego Nr 9 - Metaliczne materiały kompozytowe w aplikacjach lotniczych w tym materiały typu Glare - podzadanie
"Badanie podatności na diagnostykę technikami badań nieniszczących (NDT) materiałów typu FML"

Kierownikiem projektu w ITWL i liderem ZB9 dla ITWL jest:

mjr dr inż. Krzysztof DRAGAN
tel. +48 22 685 12 19
fax +48 22 685 11 63
e-mail:krzysztof.dragan@itwl.pl

Zadania Badawczego Nr 14 Materiały inteligentne - oraz bazujące na nich systemy zespolone (ang. smart embedded systems) do zastosowania w lotnictwie. - podzadanie
"Badanie elastycznej pianki poliuretanowej o ujemnym współczynniku Poissona"

Liderem ZB14 dla ITWL jest:

dr inż.Janusz LISIECKI
tel. +48 22 685 11 31
fax +48 22 685 11 63
e-mail:janusz.lisiecki@itwl.pl
Cel projektu

Celem strategicznym projektu jest ukierunkowanie realizowanych w kraju prac badawczych w branży lotniczej, na dziedziny które mają lub będą miały decydujący wpływ na poprawę pozycji konkurencyjnej polskiej gospodarki

Cele szczegółowe projektu:

 • "zwiększenie stopnia wykorzystywania w praktyce gospodarczej wyników prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w polskich jednostkach naukowych;
 • zwiększenie podaży nowych, innowacyjnych rozwiązań przydatnych gospodarce;
 • zwiększenie efektywności wykorzystania projektów celowych dla realizacji strategicznych celów przedsiębiorstw;
 • integracja środowiska naukowego i przemysłowego na poziomie narodowym w dziedzinie wykorzystania technologii inteligentnych w lotnictwie;
 • wykreowanie grupy nowych innowacyjnych rozwiązań technicznych tworzących polską specjalność w ww. zakresie;
 • rozwój małych firm typu spin-off transferu technologii;
 • wprowadzeniem grupy partnerów narodowych do tzw. European Research Area w dziedzinie aeronautyki z aktywnym udziałem w europejskich projektach badawczych 7PR - KE;
 • wzrost liczby zgłoszeń patentowych i wdrożeń;
 • zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw sektora przemysłu lotniczego;
 • zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki na rynku międzynarodowym;
 • rozwój poziomu naukowego i technicznego zasobów ludzkich, w wyniku realizacji projektu, wykonawcy uzyskają tytuły zawodowe lub stopnie naukowe - magisterskie, doktorskie, habilitacje.


Wyróżnienie dla projektu;

Politechnika Rzeszowska jako koordynator projektu kluczowego Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym została głównym laureatem konkursu Fundusze i Nauka w kategorii: Komercjalizacja badań. - więcej informacji

Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl