Oferta Współpracy
 • Zarejestruj

OFERTA WSPÓLPRACY

Strategia rozwoju Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych jest skierowana na zwiększanie potencjału badawczego poprzez nawiązanie współpracy z partnerami krajowymi, europejskimi oraz pozaeuropejskimi.

Do priorytetowych kierunków rozwoju Instytutu należy włączenie się w realizację założeń

 • Programu Komisji Europejskiej Horizon 2020
 • Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
 • Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
 • Programów offsetowych
 • Europejskiej Agencji Obrony
 • Europejskiej Agencji Kosmicznej
 • Programów i projektów w obszarze Obronność i Bezpieczeństwo
 • Programów Strategicznych (w zakresie zgodnym z kierunkami badań prowadzonych w ITWL)

Profil poszukiwanych partnerów

ITWL poszukuje partnerów w celu wystąpienia ze wspólnymi projektami badawczymi finansowanymi ze środków UE, szczególnie w 7 Programie Ramowym, oraz z innych środków wspierających współpracę międzynarodową (EUREKA, "Force Protection" - EDA, offset), a w szególności jesteśmy zainteresowani współpracą z:

 • uczelniami wyższymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi, przedsiębiorstwami, użytkownikami końcowymi;
 • przedsiębiorstwami branży lotniczej, energetycznej, maszynowej, obronnej;
 • krajami Unii Europejskiej, USA, Azji oraz krajami trzecimi.

Obszary zainteresowania w ramach programów finansowanych ze źródeł zewnętrznych

Horizon 2020

Doskonała baza naukowa (Excellence in science):

 • działania „Maria Skłodowska-Curie" (Marie-Sklodowska-Curie Actions)

Wiodąca pozycja w przemyśle (Industrial leadership):

przywództwo w KET (Key Enabling Technologies)

 • Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)

ü  techniki e-learningowe

ü  systemy poznawcze

ü  inteligentna zawartość treściowa

 • zaawansowane materiały (Advanced Materials)

ü  badania nieniszczące

ü  kompozyty

 • Przestrzeń kosmiczna (Space)

ü  aplikacje w nawigacji sateliternej – galileo

ü  bezpieczeństwo dóbr europy w oraz z przestrzeni kosmicznej

 • Innowacje w MŚP (innovation in SMEs).

Wyzwania społeczne (Societal challenges):

 • Bezpieczna, czysta i efektywna energia (secure, clean and efficient energy),

ü  biopaliwa i ekologiczne środki smarowe

ü  inteligentne łopaty siłowni wiatrowych

 • Inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport (smart, green and integrated transport)

ü      ekologiczny transport powietrzny

ü      fizyka lotu

ü      konstrukcje lotnicze

ü      napędy

ü      awionika

ü      bezpieczeństwo i niezawodność techniki lotniczej

ü      interfejs człowiek-maszyna

ü      czynnik ludzki

ü      systemy szkoleniowe

ü      nawierzchnie lotniskowe

 • Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce (climate action, environment, resource efficiency and raw materials),

ü  precyzyjny zrzut ładunków z pomocą humanitarną

 • Bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli (Secure societies - Protecting freedom and security of Europe and its citizens).

ü  stacjonarne i mobilne systemy obserwacji terenu

ü  bezzałogowe statki powietrzne

ü  bezpieczeństwo granic i infrastruktury krytycznej

ü  inteligentny nadzór

ü  nadzór małych i rozległych obszarów

Instrumenty:

 • ERA Chairs
 • teaming
 • twinning

  

Wspólna Inicjatywa Technologiczna "Clean Sky 2"

 • Zielony silnik
 • Interfejs człowiek-maszyna (HMI)
 • Kompozyty

Offset

 • W zakresie zgodnym z kierunkami badań prowadzonych w ITWL

Adres:
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
godz. pracy: od Pon.-Pt.
w godz. 730 - 1530

NIP 525-000-72-82
REGON 010401369

SEKRETARIAT
telephonetel./fax +48 261 85 13 00
emaile-mail: poczta@itwl.pl

 

KRS 0000164795
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kim jesteśmy

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej. Misją Instytutu jest naukowo-badawcze wspomaganie eksploatacji techniki lotniczej.

Działalność w Zakresie

 • Badania naziemne i w locie
 • Systemy diagnostyczne dla techniki lotniczej
 • Wspomaganie sterowania eksploatacją
 • Symulacja i modelowanie
 • Awionika
 • Uzbrojenie Lotnicze
 • Systemy rozpoznania, dowodzenia i szkolenia
 • Integracja systemów transmisji danych C4ISR
 • Bezzałogowe statki powietrzne
 • Diagnostyka powierzchni roboczych lotnisk
 • Badania paliw i cieczy roboczych
 • Testy i certyfikacja wyrobów

Polityka prywatności