Projekty
 • Zarejestruj

Opracowanie i badania symulatora diagnostycznego statku powietrznego w technologii wirtualnej

unia

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i Rozwój Nowoczesnych Technologii, Działanie 1.3. Wsparcie Projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe

 

Numer projektu

UDA-POIG.01.03.01-00-201/09-00

Czas realizacji projektu

Planowany okres realizacji projektu: 01.01.2010-30.11.2012 r.

Projekt jest realizowany przez konsorcjum

Liderem projektu prowadzącym koordynację jest:
        Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
        ul. Księcia Bolesława 6, 01-494 Warszawa
        NIP 525-000-72-82
        REGON 010401369

Partnerem projektu jest:    

     Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
        ul. Dywizjonu 303 nr 12, 08-521Dęblin
        NIP 506003435

Kierownikiem projektu jest:   

      ppłk dr inż. Przemysław MĄDRZYCKI
        tel. +48 22 685 10 51
        fax +48 22 685 11 82
        e-mail:przemyslaw.madrzycki@itwl.pl

Cel projektu:

Celem projektu jest stworzenie i badanie symulatora, który w sposób wirtualny będzie obrazował statek powietrzny, jego elementy techniczne oraz występujące uszkodzenia i ich objawy.

Cele szczegółowe projektu:

 • opracowanie technologii tworzenia w środowisku wirtualnym złożonych systemów technicznych i możliwości ich wirtualnej diagnostyki
 • opracowanie nowej metody szkolenia z wykorzystaniem opracowanego symulatora
 • zwiększenie dostępności do nowoczesnych technik nauczania.

Produkty projektu:

 • symulator diagnostyczny (stanowisko)
 • pakiet szkoleniowy w zakresie eksploatacji samolotu M28
 • technologia tworzenia w środowisku wirtualnym narzędzia do wirtualnej diagnostyki.

Rezultaty Projektu:

 • wdrożenia nowoczesnego systemu szkoleniowego
 • wdrożenia nowoczesnej technologii tworzenia w środowisku wirtualnym złożonych systemów technicznych

Oficjalne strony Unii Europejskiej


Promocja projektu

Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Realizowane projekty

Adres:
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
godz. pracy: od Pon.-Pt.
w godz. 730 - 1530

NIP 525-000-72-82
REGON 010401369

SEKRETARIAT
telephonetel./fax +48 261 85 13 00
emaile-mail: poczta@itwl.pl

 

KRS 0000164795
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kim jesteśmy

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej. Misją Instytutu jest naukowo-badawcze wspomaganie eksploatacji techniki lotniczej.

Działalność w Zakresie

 • Badania naziemne i w locie
 • Systemy diagnostyczne dla techniki lotniczej
 • Wspomaganie sterowania eksploatacją
 • Symulacja i modelowanie
 • Awionika
 • Uzbrojenie Lotnicze
 • Systemy rozpoznania, dowodzenia i szkolenia
 • Integracja systemów transmisji danych C4ISR
 • Bezzałogowe statki powietrzne
 • Diagnostyka powierzchni roboczych lotnisk
 • Badania paliw i cieczy roboczych
 • Testy i certyfikacja wyrobów

Polityka prywatności