Projekty
 • Zarejestruj

Program SPIN-TECH Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

spin-tech logoProgram SPIN-TECH Narodowego Centrum Badań i Rozwoju


 

 

Program SPIN-TECH Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest programem wsparcia działalności operacyjnej spółek celowych utworzonych przez państwowe jednostki badawcze (publiczne uczelnie wyższe, instytuty badawcze i instytuty naukowe PAN), w szczególności zakładanych przez uczelnie wyższe w celu komercjalizacji wyników badań i prac rozwojowych, zgodnie ze znowelizowaną ustawą - Prawo o szkolnictwie wyższym.

 


Adresatami programu są:

 • spółki celowe powołane przez państwowe jednostki badawcze
 • państwowe jednostki badawcze lub ich konsorcja, które zamierzają powołać spółkę celową

 

Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie zaangażowania Państwowych Jednostek Badawczych (PJB) w proces komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych za pośrednictwem spółek celowych (SC). Do zadań spółki celowej należy w szczególności obejmowanie udziałów w spółkach kapitałowych lub tworzenie spółek kapitałowych typu spin-off w celu wdrożenia wyników badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych w PJB. Efektem komercyjnej działalności spółek spin-off jest przychód związany z wprowadzaniem na rynek innowacji wytwarzanych w oparciu o rozwiązania uczelni chronione prawem własności przemysłowej.

 

Ponadto spółki celowe mogą zarządzać prawami własności przemysłowej i know –how należącymi do PJB, w tym w szczególności zajmować się obsługą procesu licencjonowania rozwiązań opracowanych przez PJB.


Program jest adresowany do obecnie funkcjonujących spółek celowych oraz do państwowych jednostek badawczych-uczelni wyższych (publicznych), instytutów badawczych i instytutów naukowych PAN, które zamierzają je utworzy, jak również do konsorcjów PJB mających zamiar utworzenia wspólnej spółki celowej.
Przyjęto założenie, że warunkiem udziału w Programie SPIN-TECH zobowiązanie się do powołania spółek celowych w terminie nieprzekraczającym terminu zakończenia realizacji projektu dofinansowywanego przez NCBR.

 

Głównym celem programu jest więc intensyfikacja procesów komercjalizacji wyników badań poprzez wsparcie spółek celowych działających jako pośrednicy pomiędzy publiczną sferą B+R a gospodarką.


Program ma służyć także intensyfikacji transferu nowoczesnych technologii z nauki do gospodarki oraz przyspieszeniu rozwoju przedsiębiorczości naukowców w Polsce poprzez zakładanie spółek spin-off przez pracowników naukowych i studentów


Cele szczegółowe:

 • inwentaryzacja oferty komercyjnej PJB prowadzących badania stosowane;
 • wzrost efektywności komercjalizacji wyników badań PJB;
 • wzmocnienie roli spółek celowych jako pośredników pomiędzy PJB a otoczeniem biznesowym (przedsiębiorcami, instytucjami finansowymi).

 

ITWL w ramach Programu dostał dofinansowanie na realizację fazy A (preSPIN), na podstawie umowy nr SPIN-TECH-K1/PJB/14/27NCBR/13 z dn.12-11-2013r.

Realizowane projekty

Adres:
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
godz. pracy: od Pon.-Pt.
w godz. 730 - 1530

NIP 525-000-72-82
REGON 010401369

SEKRETARIAT
telephonetel./fax +48 261 85 13 00
emaile-mail: poczta@itwl.pl

 

KRS 0000164795
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kim jesteśmy

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej. Misją Instytutu jest naukowo-badawcze wspomaganie eksploatacji techniki lotniczej.

Działalność w Zakresie

 • Badania naziemne i w locie
 • Systemy diagnostyczne dla techniki lotniczej
 • Wspomaganie sterowania eksploatacją
 • Symulacja i modelowanie
 • Awionika
 • Uzbrojenie Lotnicze
 • Systemy rozpoznania, dowodzenia i szkolenia
 • Integracja systemów transmisji danych C4ISR
 • Bezzałogowe statki powietrzne
 • Diagnostyka powierzchni roboczych lotnisk
 • Badania paliw i cieczy roboczych
 • Testy i certyfikacja wyrobów

Polityka prywatności