Rada Naukowa
 • Zarejestruj

RADA NAUKOWA

 

zurekprof. dr hab. inż. Józef ŻurekW Instytucie działa Rada Naukowa powołana zgodnie z ustawą o instytutach badawczych z dnia 30.04.2010 r.

Rada liczy 41 członków, 29 członków Rady Naukowej stanowią pracownicy instytutu (w tym 19 samodzielnych pracowników nauki), natomiast 12 członków spoza ITWL (w tym 8 samodzielnych pracowników nauki), powołał Minister Obrony Narodowej.Kadencja Rady Naukowej trwa 4 lata.

Przewodniczącym Rady Naukowej jest obecnie prof. dr hab. inż. Józef Żurek. Rada Naukowa ITWL posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie Budowa i eksploatacja maszyn.

Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.

 

 

 

Do zadań Rady Naukowej należy:

 • uchwalanie statutu;
 • przeprowadzanie konkursu na stanowisko dyrektora;
 • występowanie z wnioskami do ministra nadzorującego o powołanie lub odwołanie dyrektora;
 • opiniowanie kandydatów na stanowiska zastępców dyrektora, sekretarza naukowego oraz kierowników komórek organizacyjnych wskazanych w regulaminie organizacyjnym;
 • opiniowanie kierunkowych planów tematycznych badań naukowych i prac rozwojowych oraz finansowych instytutu, a także rocznych sprawozdań dyrektora z wykonania zadań;
 • zatwierdzanie perspektywicznych kierunków działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej;
 • opiniowanie wniosków w sprawie połączenia, podziału, przekształcenia lub reorganizacji instytutu oraz stałej współpracy instytutu z innymi osobami prawnymi;
 • opiniowanie regulaminu organizacyjnego;
 • opiniowanie rocznego planu finansowego;
 • opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych;
 • opiniowanie podziału zysku instytutu;
 • opiniowanie kwalifikacji osób na stanowiska pracowników naukowych i badawczo-technicznych oraz dokonywanie okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego tych pracowników;
 • opiniowanie wniosków o przyznawanie stypendiów naukowych;
 • przeprowadzanie przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz postępowań o nadanie tytułu naukowego w zakresie posiadanych uprawnień;
 • wnioskowanie do dyrektora o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego;
 • opiniowanie programów prowadzonych przez instytut studiów podyplomowych i doktoranckich.

Rada Naukowa jest uprawniona do zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących działalności instytutu.

Obecny skład Rady Naukowej ITWL na kadencję 2015-2019 został wybrany w wyborach, które odbyły się w 2015 roku.

Adres:
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
godz. pracy: od Pon.-Pt.
w godz. 730 - 1530

NIP 525-000-72-82
REGON 010401369

SEKRETARIAT
telephonetel./fax +48 261 85 13 00
emaile-mail: poczta@itwl.pl

 

KRS 0000164795
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kim jesteśmy

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej. Misją Instytutu jest naukowo-badawcze wspomaganie eksploatacji techniki lotniczej.

Działalność w Zakresie

 • Badania naziemne i w locie
 • Systemy diagnostyczne dla techniki lotniczej
 • Wspomaganie sterowania eksploatacją
 • Symulacja i modelowanie
 • Awionika
 • Uzbrojenie Lotnicze
 • Systemy rozpoznania, dowodzenia i szkolenia
 • Integracja systemów transmisji danych C4ISR
 • Bezzałogowe statki powietrzne
 • Diagnostyka powierzchni roboczych lotnisk
 • Badania paliw i cieczy roboczych
 • Testy i certyfikacja wyrobów