Jednostka Certyfikująca Wyroby
 • Zarejestruj
♦  Jednostka Certyfikująca Wyroby ♦

 

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych - Jednostka Certyfikująca Wyroby prowadzi certyfikację wyrobów zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 „Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby procesy i usługi”.

NASZA MISJA


Poprzez niezależną weryfikację oraz certyfikację wyrobów będących w naszym zakresie akredytacji,
dbamy o interesy naszych klientów i użytkowników tych wyrobów.

Jednostka Certyfikująca Wyroby ITWL (JCW) posiada akredytację:

 • Nr AC 021 Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) w zakresie paliw, biopaliw
  i biokomponentów. Szczegółowy zakres akredytacji JCW jest dostępny na stronie internetowej Polskiego Centrum Akredytacji.

 • Nr 6/MON/2017 Ministra Obrony Narodowej (OiB) zakresie wyrzutni rakiet przeciwlotniczych i imitatorów celów powietrznych i ich komponentów oraz materiałów pędnych i smarów do zastosowań wojskowych.

 • Upoważnienie Ministra Gospodarki (M.P. Nr 4 z dnia 24 maja 2011 r., poz. 480) do prowadzenia procesu certyfikacji biokomponentów zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 285, z póź. zm.).

 pdfCertyfikat Akredytacji AC021.pdf

 pdfCertyfikat Akredytacji OiB.pdf

 

Jednostka Certyfikująca Wyroby prowadzi proces certyfikacji w ramach następujących programów certyfikacji:

Typ programu certyfikacji wyrobów „5” obejmuje:

 • Wyrób (określenie dokumentu normatywnego, pobranie próbki, złożenie wniosku
  o certyfikację wyrobu),
 • Określenie właściwości (ocena systemu zarządzania, wnioskodawcy oraz badania próbki wyrobu),
 • Przegląd (ocena dokumentacji kompletnego wniosku o certyfikację wyrobu),
 • Decyzję dotyczącą certyfikacji (udzielenie, utrzymanie, rozszerzenie, ograniczenie, zawieszenie lub cofnięcie),
 • Wydanie certyfikatu zgodności,
 • Nadzór nad udzieloną certyfikacją.

Typ programu certyfikacji wyrobów „1b” obejmuje:

 • Wyrób (określenie dokumentu normatywnego, pobranie próbki, złożenie wniosku
  o certyfikację wyrobu),
 • Określenie właściwości (badania próbki, ocena dokumentacji technicznej),
 • Przegląd (ocena dokumentacji kompletnego wniosku o certyfikację wyrobu),
 • Decyzja dotycząca udzielenia certyfikacji,
 • Wydanie certyfikatu zgodności dla partii wyrobu.

Typ programu certyfikacji wyrobów wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia
8 września 2015 r., w sprawie wydawania certyfikatów jakości biokomponentów przez akredytowane jednostki certyfikujące (Dz. U. z dnia 22.09.2015, poz. 1489) obejmuje:

 • Wybór dokumentu normatywnego,
 • Złożenie wniosku o certyfikację,
 • Pobranie próbki w zakładzie produkcyjnym wnioskodawcy,
 • Przegląd dokumentacji kompletnego wniosku o certyfikację biokomponentu,
 • Podjęcie decyzji o certyfikacji,
 • Wydanie certyfikatu jakości biokomponentu.

Jednostka Certyfikująca Wyroby zapewnia swoim Klientom:

 • Bezstronną, obiektywną i niezależną ocenę,
 • poufność informacji uzyskanych w trakcie prowadzenia procesu certyfikacji,
 • równy dostęp do usług dla wszystkich zainteresowanych stron,
 • kompleksowość usługi poprzez możliwość korzystania z usług akredytowanych laboratoriów badawczych ITWL.

Certyfikacja materiałów pędnych i smarów (mps)

 • Informacja o wydanych certyfikatach zgodności mps - dostępna na żądanie w JCW.

Certyfikacja OiB

 • Informacja o wydanych certyfikatach zgodności wyrobu OiB - dostępna na żądanie w JCW.

Certyfikacja biokomponentów

 • Informacja o wydanych certyfikatach jakości biokomponentów - dostępna na żądanie w JCW.

Informacje dodatkowe

 • Formularze dokumentów do certyfikacji, w wersji do edycji, przesyłane są klientom JCW pocztą e-mail.
 • Dokumenty w procesie certyfikacji należy przesłać pocztą na adres:
  Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych Jednostka Certyfikująca Wyroby w Warszawie, ul. Księcia Bolesława 6, 01-494 Warszawa lub złożyć osobiście w siedzibie JCW w Warszawie ul. Księcia Bolesława 6.

KONTAKT
Kierownik Jednostki Certyfikującej Wyroby - mgr inż. Adrian Rurak, e-mail: adrian.rurak@itwl.pl
Z-ca Kierownika Jednostki Certyfikującej Wyroby – dr inż. Tomasz Gołębiowski, e-mail: tomasz.golebiowski@itwl.pl

Adres:
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
godz. pracy: od Pon.-Pt.
w godz. 730 - 1530

NIP 525-000-72-82
REGON 010401369

SEKRETARIAT
telephonetel./fax +48 261 85 13 00
emaile-mail: poczta@itwl.pl

 

KRS 0000164795
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kim jesteśmy

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej. Misją Instytutu jest naukowo-badawcze wspomaganie eksploatacji techniki lotniczej.

Działalność w Zakresie

 • Badania naziemne i w locie
 • Systemy diagnostyczne dla techniki lotniczej
 • Wspomaganie sterowania eksploatacją
 • Symulacja i modelowanie
 • Awionika
 • Uzbrojenie Lotnicze
 • Systemy rozpoznania, dowodzenia i szkolenia
 • Integracja systemów transmisji danych C4ISR
 • Bezzałogowe statki powietrzne
 • Diagnostyka powierzchni roboczych lotnisk
 • Badania paliw i cieczy roboczych
 • Testy i certyfikacja wyrobów

Polityka prywatności