Projekty badawcze - zrealizowane
 • Zarejestruj

 

PROJEKTY BADAWCZE ZREALIZOWANE ZAKŁADU MATERIAŁOW PĘDNYCH I SMARÓWZ-55b

 

Projekty badawcze międzynarodowe

 

EUREKA E! 3590 Use-Glycerol "Nowe metody zagospodarowania frakcji glicerynowej z produkcji biodiesla„ 

W ramach realizacji projektu prowadzono prace mające na celu wykorzystanie frakcji glicerynowej lub produktów uzyskanych z przerobu frakcji glicerynowej do produkcji paliw płynnych (oleju napędowego, oleju opałowego, paliwa morskiego) i środków smarowych (smarów plastycznych, cieczy obróbkowych i płynów hydraulicznych).

 
EUREKA -E!3944 RENEVOIL&FUEL "Rozwój technologii przetwarzania olejów roślinnych i tłuszczów odpadowych jako komponentów bazy olejowej biodegradowalnych środków smarowych i paliw„

W ramach realizacji projektu opracowano technologie produkcji smaru plastycznego ogólnego stosowania na bazie komponentów biodegradowalnych z wykorzystaniem produktów pochodzących z przeróbki komponentów odpadowych z produkcji biodiesla.

 

 

 

Projekty badawcze krajowe


Projekt badawczy "Technologie i metody zmniejszania uciążliwości ekologicznej przemysłowych procesów wytwarzania oraz eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych"
Zadanie 3.1. - Środki smarowe o podwyższonych walorach ekologicznych przeznaczone do stosowania w przemyśle spożywczym, rolnictwie i leśnictwie - opracowanie technologii wytwarzania ekologicznych i nietoksycznych wysokojakościowych cieczy chłodząco-smarujacych, oleju do pił łańcuchowych, oleju formierskiego i smaru plastycznego.
W ramach realizacji zadania badawczego opracowano technologie wytwarzania biodegradowalnych środków smarowych opartych na komponentach roślinnych, tj. oleju do smarowania pił łańcuchowych, oleju formierskiego, cieczy chłodząco-smarującej oraz smaru plastycznego przeznaczonego do smarowania rozjazdów kolejowych i tramwajowych.

Projekt badawczy rozwojowy "Biopaliwo do napędu turbinowych silników lotniczych"
Przeprowadzono badania przydatności biokomponentów w zastosowaniach do zasilania silników turbinowych. Na podstawie wyników badań właściwości fizykochemicznych i eksploatacyjnych zweryfikowano możliwość i warunki aplikacji nowego paliwa. Wytypowano parametry krytyczne. W wyniku przeprowadzonej pracy stwierdzono, że tradycyjne biokomponenty są mało przydatne do zastosowań lotniczych, ale mogą być eksploatowane w dość szerokim zakresie w silnikach turbinowych w zastosowaniach nielotniczych.

Projekt badawczy rozwojowy "System monitorowania zanieczyszczenia mikrobiologicznego paliw lotniczych w instalacjach paliwowo-dystrybucyjnych składów MPS jednostek lotniczych oraz zbiornikach statków powietrznych"
Celem projektu było opracowanie systemu umożliwiającego wczesne ostrzeganie personelu odpowiedzialnego za utrzymanie środków MPS w jednostkach lotniczych o pojawieniu się mikroorganizmów w zbiornikach magazynowych z paliwem oraz zbiornikach statków powietrznych, ograniczającego możliwości powstawania skażeń mikrobiologicznych oraz skali zjawiska "Apple Jelly", oraz czynne zwalczanie powstałych skażeń mikrobiologicznych.
W trakcie realizacji pracy dokonano oceny skażenia mikrobiologicznego różnych paliw stosowanych w Siłach Powietrznych RP, z uwzględnieniem specyfiki przechowywania i dystrybucji środkami MPS w jednostkach wojskowych, zbadano możliwość stosowania dodatku zapobiegającego krystalizacji wody w paliwie jako "biostabilizatora" ograniczającego rozwój skażenia mikrobiologicznego, opracowano procedury czynnościowe związane z pobieraniem próbek, badaniami i wykrywaniem skażeń oraz ich usuwaniem, a także opracowano projekty biuletynów eksploatacyjnych oraz poradnika dla służby mps.
Opracowany system monitorowania zanieczyszczenia mikrobiologicznego paliw lotniczych jest zgodny z dokumentami NATO, tj. AFLP-6 "Procedures for the Treatment of Fuels Contamined by Micro-Organisms" oraz STANAG 7063 "Methods of detection and treatment of fuels contaminated by microorganisms". Jego wdrożenie w Siłach Powietrznych umożliwi ratyfikację przez Polskę dokumentu STANAG 7063.

Projekt badawczy "Metoda doboru paliwa do zespołu napędowego statku powietrznego"
W niniejszym projekcie główną uwagę poświęcono zużyciu współpracujących elementów układu paliwowego, dla których paliwo jest równocześnie środkiem smarnym, zapewniającym poprawne warunki pracy i minimalizującym zużycie warstw wierzchnich współpracujących elementów (gł. elementów pomp paliwowych). Ponieważ paliwo lotnicze jest mieszaniną grup węglowodorowych, założono, iż możliwa jest modyfikacja jego składu chemicznego w zakresie pozwalającym na zmniejszenie stopnia zużycia elementów pompy paliwowej silnika lotniczego w trakcie eksploatacji.
Na podstawie badań laboratoryjnych opracowano różne postacie perceptronowego modelu neuronowego, dla którego wektorem parametrów wejściowych były parametry fizykochemiczne paliwa, a jako parametr wyjściowy występował przewidywany stopień zużycia elementów współpracujących tarciowo w układzie paliwowym (oszacowany metodą ekspercką na podstawie parametrów smarnościowych badanych mieszanek paliwowych). Wstępną weryfikacje modelu oraz wytypowanie modelu neuronowego do weryfikacji przy użyciu danych rzeczywistych przeprowadzono na podstawie procesu uczenia metodą z nauczycielem.
Przedstawiony w projekcie tryb postępowania stanowi praktyczny przykład optymalizacji składu paliwa do turbinowych silników lotniczych. W tym przypadku jako kryterium optymalizacji przyjęto zminimalizowanie stopnia zużycia elementów współpracujących tarciowo w układzie paliwowym, jednakże sposób postępowania może zostać zastosowany także przy przyjęciu innych kryteriów optymalizacji (np. składu gazów wylotowych, parametrów procesu spalania, parametrów pracy silnika lotniczego).

Projekt badawczy "Ocena zmian przewodności elektrycznej paliw do turbinowych silników lotniczych w warunkach przyjmowania, przechowywania i dystrybucji w jednostkach oraz lotniskowych składach mps wojsk lotniczych"
W ramach realizacji projektu wykonano następujące zadania:
zebrano i statystycznie opracowano wyniki pomiarów przewodności elektrycznej paliw lotniczych przyjmowanych, magazynowanych oraz przeznaczonych do dystrybucji,
stworzono dane do optymalizacji wartości przewodności elektrycznej paliwa przekazywanego przez producenta do eksploatatora,
określono zależność przewodności elektrycznej paliwa od temperatury paliwa w czasie pomiaru,
zbadano wpływ dodatków eksploatacyjnych na przewodność elektryczną.

Projekt badawczy "Model procesu zużywania elementów układu łożyskowania silnika lotniczego"
Projekt dotyczył opracowania modelu opartego na perceptronowej sztucznej sieci neuronowej, który wspomaga proces diagnozowania stanu technicznego układów łożyskowania silników lotniczych oraz pracę ekspertów w laboratoriach badawczych. Model ten odwzorowuje rzeczywisty proces zużywania warstw wierzchnich elementów układu łożyskowania turbinowego silnika odrzutowego na podstawie laboratoryjnych wyników badań oleju smarującego. Podczas realizacji pracy przeprowadzono badania laboratoryjne olejów z eksploatowanych silników lotniczych, a następnie po ich przetworzeniu dobrano oraz opracowano sieć neuronową.
Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, iż sztuczna sieć neuronowa o strukturze określonej w oparciu o wyniki badań oleju smarującego metodami: spektrometrii emisyjnej, fluorescencji rentgenowskiej, ferrografii oraz ferrografii analitycznej, odwzorowuje rzeczywisty proces zużywania warstw wierzchnich elementów układu łożyskowania silnika lotniczego i może być wykorzystana w ocenie jego stanu technicznego.

 

KONTAKT

Kierownik Zakładu - dr inż. Jarosław SARNECKI
tel./fax. 22 685 10 55
tel. 22 427 35 18
e-mail: jaroslaw.sarnecki@itwl.pl

Udostępnij

Adres:
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
godz. pracy: od Pon.-Pt.
w godz. 730 - 1530

NIP 525-000-72-82
REGON 010401369

SEKRETARIAT
telephonetel./fax +48 261 85 13 00
emaile-mail: poczta@itwl.pl

 

KRS 0000164795
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kim jesteśmy

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej. Misją Instytutu jest naukowo-badawcze wspomaganie eksploatacji techniki lotniczej.

Działalność w Zakresie

 • Badania naziemne i w locie
 • Systemy diagnostyczne dla techniki lotniczej
 • Wspomaganie sterowania eksploatacją
 • Symulacja i modelowanie
 • Awionika
 • Uzbrojenie Lotnicze
 • Systemy rozpoznania, dowodzenia i szkolenia
 • Integracja systemów transmisji danych C4ISR
 • Bezzałogowe statki powietrzne
 • Diagnostyka powierzchni roboczych lotnisk
 • Badania paliw i cieczy roboczych
 • Testy i certyfikacja wyrobów

Polityka prywatności