Kierownictwo

Dyrektor Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych (ITWL)

dr hab. inż. Mirosław KOWALSKI, prof. ITWL

ŻYCIORYS

Specjalności: samoloty i śmigłowce, mechanika, silniki lotnicze, budowa i eksploatacja maszyn.

Ukończył Wojskową Akademię Techniczną (WAT) na wydziale Mechanicznym. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1996 roku na Wydziale Uzbrojenia i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej, natomiast w 2013 r. stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej. Ponadto w 2007 roku ukończył studia podyplomowe "Zarządzanie Nieruchomościami" na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

W latach 1987 - 1995 przeszedł kolejne szczeble kariery w 58. Lotniczym Pułku Szkolnym w Dęblinie, od dowódcy klucza eksploatacji samolotów, do inżyniera dywizjonu technicznego. Po przeniesieniu do Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie (aktualnie Lotnicza Akademia Wojskowa) do 1998 roku pełnił funkcję starszego inżyniera wydziału, nadzorując jednocześnie prace personelu Służby Inżynieryjno-Lotniczej sześciu pułków szkolnych.

W styczniu 1998 roku, przeniesiony został do Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, gdzie zajmował kolejno stanowiska - adiunkta, kierownika pracowni, zastępcy kierownika zakładu, zastępcy dyrektora oraz profesora nadzwyczajnego.

Od sierpnia 2018 roku pełnił obowiązki Dyrektora ITWL. Z dniem 28 września 2018 roku, decyzją nr 255/DPZ, Minister Obrony Narodowej powołał  dr. hab. inż. Mirosława KOWALSKIEGO, prof. ITWL na stanowisko Dyrektora Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych.

Dorobek Dyrektora Mirosława KOWALSKIEGO obejmuje ponad 140 publikacji naukowych i referatów i ponad 100 opracowań badawczych. Wyniki jego prac naukowo-badawczych zostały wdrożone do produkcji oraz eksploatacji zarówno w przemyśle, jak i w Polskich Siłach Zbrojnych. Jest autorem licznych patentów, ekspertyz, sprawozdań oraz raportów w zakresie swoich specjalności.

Jest członkiem krajowych i zagranicznych rad i towarzystw naukowych. Wielokrotnie nagradzany był za pracę na rzecz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Dr hab. inż. Mirosław KOWALSKI jest żonaty. Z żoną Danutą mają dwóch synów: Damiana i Mariusza.

Do pozanaukowych zainteresowań Dyrektora należy turystyka górska, lekkoatletyka oraz muzyka klasyczna.

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych

prof. dr hab. inż. Andrzej ŻYLUK

ŻYCIORYS

Zastępca Dyrektora Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych ds. Naukowych prof. dr hab. inż. Andrzej Żyluk, (ppłk. rez.)

Ukończył Wojskową Akademię Techniczną na Wydziale Elektromechanicznym, na specjalności Eksploatacja Uzbrojenia Lotniczego, otrzymując w 1985 r. dyplom magistra inżyniera mechanika.

W latach 1985-1992 pełnił zawodową służbę wojskową w 6 Pułku Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego w Pile na stanowiskach Dowódcy Klucza systemów nawigacyjno-celowniczych w latach 1985-1989 i Inżyniera Uzbrojenia pułku lotniczego w latach 1989-1992.

W 1992 roku rozpoczął pracę w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych (ITWL), gdzie zajmował kolejno stanowiska: Starszego Inżyniera laboratoryjnego, Kierownika Pracowni naukowej, Kierownika Zakładu naukowego, a od roku 2007 do chwili obecnej jest Zastępcą Dyrektora Instytutu ds. Naukowo-Badawczych.

Podczas pracy w ITWL profesor Andrzej Żyluk zaangażowany był przede wszystkim w badania lotniczych środków bojowych (LŚB) oraz systemów uzbrojenia lotniczego w kolejnych etapach ich „życia technicznego” od opracowania, poprzez produkcję i eksploatację, do utylizacji.

W 2002 r. obronił rozprawę doktorską pt.: „Eksperymentalna weryfikacja matematycznego modelu dynamiki lotu bomb lotniczych”.

Brał udział w opracowaniu i wdrożeniu elementów systemu szkolenia imitatorów celów powietrznych dla Sił Powietrznych i Wojsk Obrony Przeciwlotniczej oraz bomb ćwiczebnych. Był wykonawcą prac badawczych w zakresie imitatorów na bazie wycofanych z eksploatacji kierowanych i niekierowanych pocisków rakietowych.

14 kwietnia 2010 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie naukowej budowa i eksploatacja maszyn – na podstawie dorobku naukowego i monografii pt. „Badania symulacyjne balistyki zewnętrznej lotniczych środków bojowych” – na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej.

W 2010 r. został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych, a od 2011 roku jest także członkiem jego Rady Naukowej.

3 sierpnia 2015 roku dr hab. inż. Andrzej Żyluk odebrał z rąk Prezydenta RP nominację profesorską.

Profesor nauk technicznych Andrzej Żyluk jest członkiem wielu rad oraz towarzystw naukowych zarówno krajowych, jak i zagranicznych

Wyniki licznych opracowań badawczych i naukowych Dyrektora zostały wdrożone do produkcji oraz do eksploatacji zarówno w Polskich Siłach Zbrojnych, jak i zagranicznych. Dyrektor Żyluk był wielokrotnie odznaczany za swoją pracę naukową i zawodową.

Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno-Technicznych

dr inż. Jarosław SARNECKI

ŻYCIORYS

Specjalności: mechanika i budowa maszyn, diagnostyka, tribologia, paliwa lotnicze
Urodził się 3 września 1975r. w Warszawie. W 1999 roku ukończył Wojskową Akademię Techniczną (WAT) na Wydziale Mechanicznym o specjalności „Urządzenia i zastosowania materiałów pędnych i smarów”.

Z ITWL związany od 1999r., gdzie w ciągu dziesięciu lat przeszedł kolejne szczeble kariery w zakładach:

  • Diagnostyki techniki lotniczej (1999-2002)
  • Silników lotniczych (2002-2007)
  • Materiałów Pędnych i Smarów (2007-2019)

W 2006 roku uzyskał tytuł doktora nauk technicznych w dyscyplinie „Budowa i eksploatacja maszyn” za pracę "Model procesu zużywania elementów układu łożyskowania silnika lotniczego". W trakcie pracy naukowej przeszedł stanowiska od inżyniera, poprzez starszego inżyniera, asystenta, aż do głównego specjalisty badawczo-technicznego. Od 2007 roku kierował pracami Zakładu Materiałów Pędnych i Smarów. W 2011 roku zakończył służbę wojskową w stopniu podpułkownika, kontynuując pracę w ITWL jako kierownik zakładu. W 2018 roku powołany został przez Ministra Obrony Narodowej na stanowisko Zastępcy Dyrektora ITWL ds. Organizacyjno - Technicznych.
dr inż. Jarosław Sarnecki kierował licznymi pracami badawczymi i projektami finansowanymi przez przemysł krajowy, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i Narodowe Centrum Nauki. Jest autorem autorem licznych publikacji z zakresu paliw lotniczych oraz diagnostyki techniki lotniczej.
W 2011 roku uczestniczył w pierwszej edycji programu „Top 500 Innovators. Science, Management, Commercialization” finansowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. ramach programu odbył 2-miesięczny staż w Stanford University w USA. Jest członkiem grup roboczych NATO oraz CEN, uczestniczył także w pracach Komisji Badania Wypadków Lotniczych.

Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju i Wdrożeń

dr inż. Jarosław SULKOWSKI

ŻYCIORYS

Zastępca Dyrektora Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych ds. Rozwoju i Wdrożeń (ppłk rez.) dr inż. Jarosław Sulkowski

Specjalności: elektronika, telekomunikacja, radionawigacja, integracja i obsługa systemów LINK, GPS, CSAR, Systemy ochrony własnej.

Ukończył Wojskową Akademię Techniczną (WAT) na wydziale Elektroniki. Za pracę "Metoda filtracji sygnałów z systemu NAVSTAR GPS w celu określania orientacji przestrzennej obiektów" w 2002 roku uzyskał tytuł doktora.

Z ITWL związany od 1994 r. gdzie w ciągu dziesięciu lat przeszedł kolejne szczeble kariery od stanowiska Inżyniera po Kierownika Pracowni. W latach 2004 -2006 oddelegowany do Zarządu Dowodzenia i Łączności w Dowództwie Sił Powietrznych na stanowiska Specjalisty i Starszego Specjalisty Oddziału Informatyki i Automatyzacji.

Od 2007 roku zajmuje stanowisko Kierownika Zakładu Integracji Systemów C4ISR oraz Oficera Bezpieczeństwa Systemów Łączności i Informatyki ITWL (COMSEC).

W roku 2013 powołany został na stanowisko Zastępcy Dyrektora ITWL ds. Rozwoju i Wdrożeń. W tym samym roku objął również stanowisko Dyrektora Centrum Naukowego Lotnictwa, które zawiązane zostało przez ITWL i Lotniczą Akademię Wojskową w Dęblinie.

Dyrektor Jarosław Sulkowski jest autorem licznych publikacji w dziedzinie elektroniki. Jest członkiem licznych stowarzyszeń naukowych, zespołów i komisji działających w ramach NATO, SSZRP oraz Komisji Badania Wypadków Lotniczych.

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl