Historia

od 1953 r. opracowuje nowoczesne rozwiązania, które przynoszą Polsce wysokie oszczędności, utrzymując najwyższy poziom eksploatowanej technologii

20 grudnia 1918 r.

Sekcja Żeglugi Napowietrznej

Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych sięgają pierwszych lat istnienia odrodzonej po latach niewoli II Rzeczypospolitej. Już 28 listopada 1918 r. powołano Sekcję Żeglugi Napowietrznej podporządkowaną Ministerstwu Spraw Wojskowych (MSWojsk.).

W ramach Sekcji, 20 grudnia 1918 r., utworzono zaczątek placówki badawczo-technicznej pn. Dział Naukowo-Techniczny, przemianowany wkrótce na Wydział. Pierwszą siedzibą Wydziału był Zamek Królewski w Warszawie.

20 grudnia 1918 r.

11 listopada 1921 r.

Wojskowa Centrala Badań Lotniczych

Rozszerzanie zadań technicznych spowodowało, że na mocy rozkazu organizacyjnego Oddziału I Sztabu Generalnego 11 listopada 1921 r. Wydział Naukowo-Techniczny został przekształcony w Wojskową Centralę Badań Lotniczych (WCBL).
Do głównych zadań WCBL należało badanie sprzętu lotniczego, odbiór samolotów z wytwórni oraz nadzór techniczny nad produkcją.

1 sierpnia 1926 r.

Instytut Badań Technicznych Lotnictwa

IbtlDokonujący się w lotnictwie postęp techniczny sprawił, że dotychczasowe struktury organizacyjne WCBL okazały się niewystarczające, stąd z dniem 1 sierpnia 1926 r. WCBL została przekształcona w Instytut Badań Technicznych Lotnictwa (IBTL). Zakres wykonywanych zadań rozszerzono, kładąc szczególny nacisk na rozbudowę urządzeń stacji płatowcowej i silnikowej. Drugim bardzo ważnym zadaniem IBTL był udział w opracowywaniu programu rozwoju techniki lotniczej i przemysłu lotniczego w Polsce.

1 sierpnia 1926 r.

1 sierpnia 1936 r.

Instytut Techniczny Lotnictwa

ITLDokładnie 10 lat od czasu powołania IBTL, również 1 sierpnia, ale 1936 r. zarządzeniem Departamentu Dowodzenia Ogólnego MSWojsk. Ibtl zostaje przemianowany w Instytut Techniczny Lotnictwa (ITL). Nowa nazwa Instytutu, to również nowa struktura organizacyjna. Jednym z najważniejszych zadań ITL było badanie pierwowzorów sprzętu lotniczego. Wymagało to opracowywania przepisów budowy samolotów, tworzenia - zgodnie z wytycznymi Dowództwa Lotnictwa - warunków technicznych na samoloty i silniki przy współpracy z przemysłem lotniczym, opiniowania projektów i obliczeń, kontroli prób statycznych, wreszcie prób prototypów, w tym prób zdatności i użytkowych wraz z próbami wyposażenia i uzbrojenia zamontowanego na samolotach. Najbardziej wymierne wyniki pracy Instytutu to próby w locie.

1939 r.

Przerwa w działalności

Wybuch wojny w 1939 r. spowodował przerwanie działalności Instytutu na kilka lat. Wskutek bombardowań Okęcia wielu ludzi zginęło, były też straty w aparaturze i sprzęcie.

1939 r.

lipiec 1945 r

Odtworzenie Instytutu

Okres konspiracyjnego przygotowywania do odtworzenia Instytutu po wojnie sprawił, że jako jeden z pierwszych wznowił działalność już w lipcu 1945 r. i - co szczególnie ważne - pod dotychczasową nazwą. Nie była to jednak kontynuacja przedwojennej działalności przede wszystkim dlatego, iż nie pracował już na potrzeby wojsk lotniczych.

28 lipca 1950 r.

Lotnicza Stacja Badawcza

Na techniczny instytut lotniczy o charakterze wojskowym trzeba było jeszcze kilka lat poczekać. Dopiero 28 lipca 1950 r. rozkazem organizacyjnym nr 079/Org Ministra Obrony Narodowej powołano Grupę Organizacyjno-Przygotowawczą (GOP), w celu utworzenia Lotniczej Stacji Badawczej (LSB).

28 lipca 1950 r.

1952 r.

Pod koniec 1952 r. zostaje opracowany etat LSB, którą wobec rosnących zadań postanowiono przekształcić w instytut.

17 czerwca 1953 r.

Instytut Naukowo-Badawczy Wojsk Lotniczych

Na mocy rozkazu organizacyjnego nr 042/Org ministra ON z 17 czerwca 1953 r. zostaje utworzony Instytut Naukowo-Badawczy Wojsk Lotniczych (INBWL). Wymienioną datę przyjmuje się oficjalnie jako datę powołania powojennego technicznego wojskowego instytutu lotniczego, chociaż w istocie nie był to nowy instytut wojskowy w Polsce, zwłaszcza że podjął on znaczną część zadań przedwojennego Instytutu Technicznego Lotnictwa (ITL), stając się tym samym spadkobiercą i kontynuatorem jego przerwanej wojną działalności. Za kontynuacją a nie nowym rozdziałem dodatkowo świadczy okoliczność, iż w INBWL znaleźli zatrudnienie pracownicy przedwojennego ITL, wnosząc nie tylko wiedzę fachową, ale również doświadczenie pracy w jednostce naukowo-badawczej.

Inbwl

17 czerwca 1953 r.

18 marca 1954 r.

Zarządzenie Ministra ON z 18 marca 1954 r. przyznaje INBWL status placówki naukowej.

8 września 1958 r.

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Rok 1958 był szczególnie ważny, bowiem Instytut Naukowo-Badawczy Wojsk Lotniczych, jako w pełni ukształtowana jednostka badawcza, na podstawie zarządzenia ministra ON nr 013/MON z dnia 8 września 1958 r. zmienia nazwę na obowiązującą do dziś, tj.:Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych.

Nowa nazwa jednoznacznie wskazuje wojskową technikę lotniczą jako obszar zainteresowań i prac utworzonej placówki naukowo-badawczej. Instytut otrzymał wówczas statut, który stanowi postawę jego naukowo-badawczej działalności.

Logo ITWL 120x120

8 września 1958 r.

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl