Rada Naukowa

Rada Naukowa ITWL posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie Inżynieria Mechaniczna

W Instytucie działa Rada Naukowa powołana zgodnie z ustawą o instytutach badawczych z dnia 30.04.2010 r. (Dz.U. 2020 poz. 1383 z późn. zm).

Rada liczy 40 członków, 20 członków Rady Naukowej stanowią pracownicy instytutu (w tym 15 samodzielnych pracowników nauki, 3 doktorów, 2 magistrów) wybrani przez pracowników instytutu w dniu 20.10.2021 r., natomiast 20 członków spoza ITWL (w tym 10 samodzielnych pracowników nauki), powołał Minister Obrony Narodowej w dniu 30.12.2021 r. Kadencja Rady Naukowej trwa 4 lata.

Przewodniczącym Rady Naukowej jest obecnie prof. dr hab. inż. Wojciech Wawrzyński z Politechniki Warszawskiej, Przewodniczący Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk.

Przewodniczącym Rady Naukowej-prof. dr hab. inż. Wojciech Wawrzyński
Przewodniczącym Rady Naukowej

prof. dr hab. inż. Wojciech Wawrzyński

Rada Naukowa ITWL posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie Inżynieria Mechaniczna.

Rada Naukowa jest organem, inicjującym, opiniodawczym i doradczym instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz stanowiącym w sprawach wynikających z uprawnień do nadawania tytułu i stopni naukowych.

 

Do zadań Rady Naukowej należy:

 1. uchwalanie statutu;
 2.  opiniowanie kandydatów na stanowiska: zastępcy dyrektora do spraw naukowych, sekretarza naukowego oraz kierowników komórek organizacyjnych wskazanych w regulaminie organizacyjnym, odpowiedzialnych za prowadzenie badań naukowych;
 3. opiniowanie kierunkowych planów tematycznych badań naukowych i prac rozwojowych oraz finansowych instytutu, a także rocznych sprawozdań dyrektora z wykonania zadań;
 4. zatwierdzanie perspektywicznych kierunków działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej;
 5. opiniowanie wniosków w sprawie połączenia, podziału, przekształcenia lub reorganizacji instytutu oraz stałej współpracy instytutu z innymi osobami prawnymi;
 6. opiniowanie regulaminu organizacyjnego;
 7. opiniowanie rocznego planu finansowego;
 8. opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych;
 9. opiniowanie podziału zysku instytutu;
 10. opiniowanie kwalifikacji osób na stanowiska pracowników naukowych i badawczo-technicznych oraz dokonywanie okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego tych pracowników;
 11. opiniowanie wniosków o przyznawanie stypendiów naukowych;
 12. przeprowadzanie przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz postępowań o nadanie tytułu naukowego w zakresie posiadanych uprawnień;
 13. wnioskowanie do dyrektora o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego;
 14. opiniowanie programów prowadzonych przez instytut studiów podyplomowych i doktoranckich;
 15. opiniowanie regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych;
 16. występowanie do ministra właściwego, z wnioskiem o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji nadawanych po ukończeniu innych form kształcenia, w tym szkoleń i kursów dokształcających.

Rada Naukowa jest uprawniona do zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących działalności instytutu.

Inauguracyjne posiedzenie Rady Naukowej ITWL odbyło się 26.02.2022 r. Na posiedzeniu wybrano Przewodniczącego RN, Zastępcę Przewodniczącego RN, Komisję Nauki oraz Komisję ds. Okresowej Oceny Dorobku Naukowego Pracowników ITWL na stanowiskach naukowych i badawczo-technicznych. Powołano Sekretarza RN ITWL.

Skład Rady Naukowej

Prezydium Rady Naukowej ITWL

prof. dr hab. inż. Wojciech WAWRZYŃSKI – Przewodniczący RN

dr hab. inż. Mariusz ZIEJA, prof. ITWL – Zastępca Przewodniczącego RN

Sekretarz Rady Naukowej ITWL

mgr inż. Agnieszka Bodzioch

 

Członkowie Rady Naukowej ITWL - pracownicy naukowi i badawczo-techniczni

prof. dr hab. inż. Grzegorz KOWALECZKO

prof. dr hab. Andrzej KULCZYCKI

prof. dr hab. inż. Jerzy MANEROWSKI

prof. dr hab. inż. Mirosław NOWAKOWSKI

prof. dr hab. inż. Andrzej PANAS

prof. dr hab. inż. Krzysztof SIBILSKI

dr hab. inż. Krzysztof DRAGAN, prof. ITWL

dr hab. inż. Andrzej GĘBURA, prof. ITWL

dr hab. inż. Paweł GOŁDA, prof. ITWL

dr hab. inż. Sławomir MICHALAK, prof. ITWL

ppłk dr hab. inż. Radosław PRZYSOWA

dr hab. inż. Andrzej SZELMANOWSKI, prof. ITWL

dr hab. inż. Leszek UŁANOWICZ, prof. ITWL

dr hab. inż. Mirosław Witoś, prof. ITWL

płk dr hab. inż. Mariusz ZIEJA, prof. ITWL

dr inż. Wiesław BULER

dr inż. Jarosław SULKOWSKI

ppłk dr inż. Krzysztof BLACHA

ppłk mgr inż. Jarosław KOZDRA


Członkowie Rady Naukowej powołani przez Ministra Obrony Narodowej

gen. dyw. pil. STARZYŃSKI Ireneusz - Centrum Operacji Powietrznych- Dowództwo Komponentu Powietrznego

gen. bryg. pil. dr inż. CUR Krzysztof - Lotnicza Akademia Wojskowa

gen. bryg. pil. dr inż. TRELKA Maciej - 1 Skrzydło Lotnictwa Taktycznego

gen. bryg. pil. NOWAK Ireneusz - Zarząd Wojsk Lotniczych Inspektoratu Sił Powietrznych Dowództwa Generalnego RSZ.

płk dr hab. inż. MITKOW Szymon, prof. WAT - Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej

płk pil. dr inż. ANDRZEJEWSKI-POPOW Łukasz - Sztab Generalny WP

płk dr inż. SWEKLEJ Paweł - Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia

płk dr inż. WAŚLICKI Piotr - Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji.

płk mgr inż. FROMMHOLZ Robert - Agencja Uzbrojenia

ppłk dr inż. JASZTAL Michał - Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa WAT

płk dr inż. GOLIASZ Tomasz - MON Departament Polityki Zbrojeniowej

prof. dr hab. inż. JACYNA Marianna - Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej

prof. dr hab. inż. ŁAZARZ Bogusław -Wydział Transportu Politechniki Śląskiej

prof. dr hab. inż. NOWAKOWSKI Tomasz - Wydział Mechaniczny Politechnika Wrocławska

prof. dr hab. inż. PIELECHA Jacek - Wydziału Inżynierii i Transportu Politechniki Poznańskiej

prof. dr hab. inż. SKOCZYPIEC Sebastian - Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej

prof. dr hab. inż. ŚWIDERSKI Andrzej - Instytut Techniki Samochodowej

prof. dr hab. inż. WAWRZYŃSKI Wojciech - Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej

dr hab. inż. KACHEL Stanisław, prof. WAT - Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej

dr hab. inż. ROGALSKI Tomasz, prof. PRz - Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej

 

Na mocy ustawy w skład RN wchodzą (poza limitem):

dr hab. inż. KOWALSKI Mirosław prof. ITWL

prof. dr hab. inż. ŻYLUK Andrzej

 

Komisja Nauki:

prof. dr hab. inż. Andrzej Żyluk – Przewodniczący Komisji

prof. dr hab. inż. Grzegorz Kowaleczko

prof. dr hab. Andrzej Kulczycki

prof. dr hab. inż. Jerzy Manerowski

prof. dr hab. inż. Andrzej Panas

dr hab. inż. Sławomir Michalak, prof. ITWL

dr hab. inż. Andrzej Szelmanowski, prof. ITWL

dr hab. inż. Mariusz Zieja, prof. ITWL

 

Komisja ds. okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego pracowników naukowych i badawczo-technicznych:

prof. dr hab. inż. Andrzej Żyluk – Przewodniczący

prof. dr hab. inż. Grzegorz Kowaleczko

prof. dr hab. inż. Mirosław Nowakowski

dr hab. inż. Paweł Gołda, prof. ITWL

dr hab. inż. Leszek Ułanowicz, prof. ITWL

dr inż. Wiesław Buler

dr inż. Grzegorz Kowalczyk, prof. ITWL

 

Wykaz obronionych doktoratów

 Doktorant Temat pracy  Promotor  Rok obrony 
ROGALA Piotr Statyczna metoda oceny stanu technicznego systemu nawigacji inercjalnej dr hab. inż. Andrzej Szelmanowski, prof. ITWL 2023
KORDOWSKI Przemysław Metoda analizy i oceny zapisu parametrów lotu z rejestratorów pokładowych w aspekcie szkolenia lotniczego dr hab. inż. Mariusz Zieja, prof. ITWL 2023
ŁĘGOWIK Anna Ocena emisji związków toksycznych spalin silników turbinowych zasilanych mieszankami biopaliw prof. dr hab. inż. Jerzy Merkisz 2023
CHODOSIEWICZ Paweł Badania symulacyjne satelitarnego systemu telekomunikacyjnego w aspekcie dostępności i osiągalności usług dr hab. inż. Sławomir Michalak, prof. ITWL 2023
PAZIEWSKA Paulina Ładunki napędowe o zwiększonej szybkości spalania do sterowania gazodynamicznego rakiet i pocisków prof. dr hab. inż. Andrzej Maranda 2023
CZERWIŃSKI Tomasz Badania skuteczności zintegrowanego systemu szkolenia lotniczego na przykładzie samolotu M-346 Bielik dr hab. inż. Mariusz Zieja, prof. ITWL 2023
TOKARSKI Tomasz Kształtowanie charakterystyk komutatorowej prądnicy prądu stałego statku powietrznego prof. dr hab. inż. Sylwester Kłysz 2023
GŁYDA Krzysztof Badanie właściwości lotniczego systemu przeciwpożarowego dr hab. inż. Andrzej Szelmanowski, prof. ITWL 2023
CHYBOWSKA Dorota Modelowanie przyczynowo-skutkowe procesu przebiegu katastrof
z zastosowaniem drzew niezdatności i niezawodności systemów wielofazowych na przykładzie zdarzeń morskich
prof. dr hab. inż. Jerzy Manerowski 2022
CHALIMONIUK Marek Rozpoznanie i diagnozowanie uszkodzeń w materiałach konstrukcji lotniczych z wykorzystaniem metody tomografii komputerowej dr hab. inż. Marek Rośkowicz, prof. WAT 2022
KOWALSKI Rafał Technologia naprawy odklejenia metalowej cienkościennej struktury od monolitycznej dr hab. inż. Sławomir Augustyn, prof. WAT 2022
KURDELSKI Marcin Nalot ekwiwalentny jako miara wykorzystania zasobu pracy na przykładzie struktury samolotu PZL-130 ORLIK TC-II dr hab. inż. Andrzej Leski, prof. WAT 2022
KAWKA Karol Badanie i ocena podatności obsługowej wojskowych statków powietrznych na przykładzie samolotu M-346 BIELIK dr hab. Inż. Mariusz Zieja, prof. ITWL 2022
ADAMSKI Mariusz Badanie magnetycznej metody wyznaczania położenia kątowego hełmu pilota dr hab. inż. Andrzej Szelmanowski, prof. ITWL 2022 
KUŁASZKA Artur Wykrywanie wczesnych faz uszkodzeń łopatek turbin gazowych prof. dr hab. Inż. Józef Błachnio 2022 
BAGIŃSKI Adam Metoda analizy procesu eksploatacji wojskowych samolotów wielozadaniowych prof. dr hab. Inż. Józef Żurek 2022 
KARCZMARZ Dariusz Teledetekcyjna metoda identyfikacji warunków geologiczno-inżynierskich
w korytach rzek nizinnych z wykorzystaniem sensorów rozpoznania obrazowego

prof. dr hab. inż. Andrzej Żyluk

prof. dr hab. Tomasz Falkowski
2022 
BLACHA Krzysztof Badanie i ocena właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni lotniskowych w aspekcie bezpieczeństwa lotów dr hab. inż. Mariusz Zieja, prof. ITWL  2022
KOWALEWSKA Agata Wpływ zastosowania geokrat w podłożu gruntowym na nośność naturalnych nawierzchni lotniskowych w aspekcie bezpieczeństwa wykonywania operacji lotniskowych prof. dr hab. inż. Sylwester Kłysz  2022
KOWALCZYK Kamil Ocena rozmiaru uszkodzeń metalowych struktur statków powietrznych przy wykorzystaniu czujników prądowirowych dr hab. inż. Krzysztof Dragan, prof. ITWL  2022
ZIEMKIEWICZ Jarosław Badania ultradźwiękowe materiałów kompozytowych- problematyka oceny rozmiaru uszkodzenia dr hab. inż. Krzysztof Dragan, prof. ITWL  2022
MÓRAWSKI  Łukasz Prognozowanie ryzyka niezdatności pojazdów samochodowych prof. dr hab. inż. Andrzej Niewczas  2022
SKRZYŃSKA-RĘKAWEK Justyna Zastosowanie algorytmu uczenia maszynowego w procesie kwalifikacji kandydatów na pilotów wojskowych dr hab. inż. Sławomir Augustyn, prof. WAT  2021
SYNASZKO Piotr Zastosowanie metody Laser Sherography do badań jakości napraw metalowych konstrukcji przekładkowych statków powietrznych dr hab. inż. Krzysztof Dragan, prof. ITWL  2021
SIGIEL Norbert Metoda wykrywania i identyfikacji zagrożeń typu UXO w akwenie Morza bałtyckiego z wykorzystaniem pojazdów autonomicznych dr hab. inż. Mariusz Zieja, prof. ITWL 2021
ANDRZEJEWSKI-POPOW Łukasz Metoda oceny bezpieczeństwa lotów bezzałogowych statków powietrznych z wykorzystaniem danych z procesu eksploatacji prof. dr hab. inż. Andrzej Żyluk 2021
KRYSZTOFIAK Grzegorz Wpływ kształtu profilu prędkości powietrza na wlocie do silnika turbowentylatorowego na zjawisko oderwania przepływu w wentylatorze osiowym pracującym w warunkach niesymetrycznego obciążenia dr hab.inż. Krzysztof Szafran 2021
GMITRZUK Michał Procesy inicjowane udarem zachodzące w stalach o różnych strukturach przeznaczonych na elementy konstrukcji maszyn dr hab. inż. Lech Starczewski, prof. WITPiS 2021
BIAŁECKI Tomasz Ocena wpływu składu chemicznego alternatywnych paliw na parametry charakteryzujące proces spalania w turbinowym silniku lotniczym prof. dr hab. Andrzej Kulczycki 2021
MICHALSKI Mariusz Metoda oceny niezawodności wybranych lotniczych maszyn komutatorowych dr hab. inż. Mariusz Zieja, prof. ITWL 2021
WACŁAWIK Kamil Integracja, badania i proces eksploatacji podsystemu monitorowania strzelania z przeciwlotniczych zestawów rakietowych prof. dr hab. inż. Bogdan Zygmunt 2020
WIJASZKA Mirosław Analiza skuteczności sterowania bomby lotniczej z laserowym układem korekcji lotu prof. dr hab. inż. Grzegorz Kowaleczko 2020
GRAJEWSKI Krzysztof Wpływ turbulencji atmosfery na lot bomby kierowanej prof. dr hab. inż. Grzegorz Kowaleczko 2020
ŁUKASIEWICZ Jerzy  Laserowy system skaningu 3D jako element wspomagania decyzji pilota śmigłowca prof. dr hab. inż. Andrzej ŻYLUK 2020
NOGA Janusz Badanie modułu rakiety wirującej z elektrycznym napędem sterów prof. dr hab. inż. Andrzej ŻYLUK 2020
SWEKLEJ Paweł Badanie i ocena niezawodności w procesie pozyskiwania i eksploatacji sprzętu wojskowego dr hab. inż. Mariusz Zieja, prof. ITWL 2020
MERDA Tomasz  Modelowanie i badanie parametrów balistyki zewnętrznej naddźwiękowych pocisków moździerzowych dr hab. inż. Mariusz MAGIER, prof. WITU 2019
WOŹNY Piotr Badanie wpływu parametrów spawania stopu aluminium AW 5754 metodą TIG na jakość spoiny prof. dr hab. inż. Józef BŁACHNIO 2019
ŻAK Jacek Optymalizacja systemu obsługi technicznej statków powietrznych w funkcji intensywności ich użytkowania dr hab. inż. Mirosław KOWALSKI, prof. ITWL 2019
CHODNICKI Marcin Modelowanie dynamiki i procesu samonaprowadzania bezzałogowego wielowirnikowego statku powietrznego na cele ruchome i nieruchome dr hab. inż. Mirosław NOWAKOWSKI 2019
PAŁASZ Przemysław Metoda analizy niezawodności mierników energii cieplnej w zależności od warunków pracy prof. dr hab. inż. Józef ŻUREK 2019
WARCHOŁ Radosław Badania dynamicznych procesów spalania w pirotechnicznych ładunkach opóźniających z wykorzystaniem radiografii czasu rzeczywistego dr hab. inż. Mariusz MAGIER, prof. WITU 2019 2019
MARCINIAK Michał Bezpieczeństwo a gotowość operacyjna w specjalnym transporcie lotniczym prof. dr hab. inż. Andrzej ŻYLUK 2019
WILK Michał Badanie wpływu dodatku biopaliw na prace silnika pojazdu wojskowego w stanach ustalonych i nieustalonych prof. dr hab. inż. Jerzy WALENTYNOWICZ 2019
ZASADA Marcin Dynamiczna kontrola układów naprowadzania rakiet kierowanych komendowo prof. dr hab. inż. Andrzej Żyluk 2018
JASTRZĘBSKI Grzegorz Metoda oceny właściwości przepływowych układu sterowniczo-napędowego wyrzutni startowej dr hab. inż. Leszek Ułanowicz 2018
LEWANDOWSKI Witold Model oceny i utrzymania gotowości operacyjnej bezzałogowych statków powietrznych prof. dr hab. inż. Andrzej Żyluk 2018
DORCZUK Maciej Ocena procesu trafienia podczas realizacji strzelań dynamicznych stabilizowanych systemów uzbrojenia dr hab. inż. Przemysław Simiński, prof. WITPIS 2018
LEWKOWICZ Rafał Metoda oceny jakości odwzorowań przyspieszeń w symulatorach lotu prof. dr hab. inż. Grzegorz Kowaleczko 2018
PRZYBYSZ Kamil Gotowość operacyjna dla pojazdów wojskowych w aspekcie niezawodności i intensywności eksploatacji dr hab. inż. Przemysław Simiński, prof. WITPIS 2017
WALCZAK Agata Badanie niezawodności kompozytów ceramiczno-polimerowych poddanych cyklicznym obciążeniom termicznym prof. dr hab. inż. Andrzej Niewczas 2017
FISZER Roman System wspomagania eksploatacji urządzeń naziemnej obsługi statków powietrznych  dr hab. inż. Mirosław Kowalski, prof. ITWL 2017
JEMIELNIAK Mirosław System wsparcia szkolenia lotniczego w Siłach Zbrojnych RP w aspekcie lotnictwa transportowego dr hab. inż. Mirosław Kowalski, prof. ITWL 2017
EWERTOWSKI Tomasz Badania udziału czynnika ludzkiego z wykorzystaniem opracowanego modelu taksonomii przyczyn zdarzeń lotniczych dr hab. inż. Mirosław Nowakowski, prof. ITWL 2016
KULIŃSKI Maciej Badania cech dynamicznych obiektów wielowirnikowych prof. dr hab. inż. Grzegorz Kowaleczko 2016
CUR Krzysztof Niezawodność i bezpieczeństwo lotów statków powietrznych w lotach próbnych w procesie eksploatacji dr hab. inż. Mirosław Kowalski, prof. ITWL 2016
WRÓBLEWSKI Wojciech Metoda wspomagania decyzji w śmigłowcowych akcjach poszukiwawczo-ratowniczych prof. dr hab. inż. Jerzy Manerowski 2016
SURMACZ Katarzyna Dynamika zjawiska pierścienia wirowego na wirniku nośnym śmigłowca prof. dr hab. inż. Grzegorz Kowaleczko 2016
DZIENDZIKOWSKI Michał Ocena rozmiaru pęknięć struktur statków powietrznych z wykorzystaniem aktywnej sieci czujników piezoelektrycznych dr hab. inż. Sylwester Kłysz, prof. ITWL 2015
GORECKI Tomasz Dynamika struktury konstrukcyjnej śmigłowca w warunkach rezonansu naziemnego prof. dr hab. inż. Grzegorz Kowaleczko 2015
RUTKOWSKI Stefan Badanie prawdopodobieństwa rażenia celu naziemnego z lotu nurkowego samolotu odrzutowego prof. dr hab. inż. Jerzy Lewitowicz 2015
SAŁACIŃSKI Michał Opracowanie technologii naprawy lotniczej metalowej struktury przekładkowej z zastosowaniem kompozytów polimerowych dr hab. inż. Andrzej Leski 2015
ZALEWSKI Wiesław Napęd śmigłowy do bezzałogowego samolotu wysokościowego prof. dr hab. inż. Antoni Jankowski 2015
BORUCKA Anna Metoda analizy procesu eksploatacji pojazdów wojskowych w aspekcie gotowości prof. dr hab. inż.
Józef Żurek
2015
DELIŚ Maciej Korelacyjna metoda diagnozowania układów tribologicznych lotniczych napędów turbinowych prof. nadzw. dr hab. inż Sylwester KŁYSZ 2015
GUGAŁA Tomasz Koncepcja eksploatacji systemów bezzałogowych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej kontrolowanej prof. dr hab. inż 
Jerzy MIKULSKI
2014
TURKIEWICZ Dariusz Metoda analizy systemu utrzymania zdatności technicznej samolotów prof. nadzw. dr hab. inż Ryszard SZCZEPANIK 2013
GOŁDA Paweł Metoda wspomagania  decyzji w operacjach kołowania samolotów prof. dr hab. inż. Jerzy MANEROWSKI 2013
GŁOWACKI Paweł Zagrożenia ekologiczne obszarów wokół lotnisk powodowane przez zespoły napędowe samolotów oraz możliwości ich ograniczania prof. dr hab. inż.
Stefan SZCZECIŃSKI
2013
WALENTYNOWICZ Mieczysław Badanie skuteczności modernizacji statków powietrznych prof. nadzw. dr hab. inż. Andrzej ŻYLUK  2012
DŁUGOŁECKI Andrzej Jerzy Badania środków bojowych w aspekcie oceny trwałości użytkowej prof. nadzw. dr hab. inż. Andrzej ŻYLUK 2012
MAJOCH Arkadiusz Ignacy Modelowanie zmian charakterystyki eksploatacyjnej paliw lotniczych podczas długotrwałego magazynowania prof. nadzw. dr hab. inż. Andrzej KULCZCKI  2012
WIECZOREK Olgierd Optymalizacja systemu remontu polowego statków powietrznych prof. dr hab. inż. Jerzy LEWITOWICZ 2012
ROKICKI Edward Czujnik indukcyjny do badania dynamiki łopatek turbinowych silników lotniczych prof. nadzw. dr hab. inż. Ryszard SZCZEPANIK 2012
BONDARUK Adam Badanie wpływu uszkodzeń i niesprawności samolotu wielozadaniowego na bezpieczeństwo lotu prof. nadzw. dr hab. inż. Andrzej ŻYLUK 2012
ŻOKOWSKI Mariusz Projektowanie i badanie samołożyskującego się wirnika silnika elektrycznego prof. dr hab. inż. Zdzisław GOSEWSKI 2012
SÓJKA Michał Wojciech Metoda zwiększania resursów olejów silnikowych w silnikach spalinowych pojazdów transportu pasażerskiego prof. dr hab. inż. Maciej WOROPAY 2011
BUKOWSKI Paweł Metoda zwiększania resursów olejów silnikowych w silnikach spalinowych pojazdów transportu pasażerskiego prof. dr hab. inż. Maciej WOROPAY 2011
NOWIŃSKI Emil Identyfikacja warunków przechodzenia do intensywnych procesów triboelektrycznych w ślizgowym węźle tarcia prof. dr hab. inż. Krzysztof KRAWCZYK 2011
CIEŚLIK Andrzej Diagnozowalność zintegrowanego systemu awionicznego w aspekcie podatności eksploatacyjnej prof. dr hab. inż. Jerzy LEWITOWICZ 2011
MASIEWICZ Mariusz Badanie żywotności śmigłowca z pokładowym systemem walki elektronicznej stanowiącym podsystem zintegrowanego systemu awionicznego prof. dr hab. inż. Jerzy LEWITOWICZ 2011
SAJDA Krzysztof Badanie niezawodności kanałów przepływu informacji systemów radionawigacyjnych i radiotechnicznych wspomagających lądowanie w zintegrowanym systemie awionicznym prof. dr hab. inż. Jerzy LEWITOWICZ 2011
PAZUR Andrzej Badanie niezawodności systemów łączności zintegrowanych w oparciu o specjalizowany serwer komunikacyjny prof. dr hab. inż.Jerzy LEWITOWICZ 2011
ŁAWNICZAK  Sebastian Identyfikacja modelu matematycznego nieustalonego ruchu holownika samolotu prof. dr hab. inż. Jerzy MANEROWSKI 2011
KRZONKALLA Jarosław Badanie lotu samolotu transportowego w atmosferze turbulentnej prof. dr hab. inż. Grzegorz Kowaleczko 2010
DYGNATOWSKI Sławomir Badanie podatności szkoleniowej systemu statek powietrzny - pilot na przykładzie samolotu MiG-29 dr hab. inż. Józef Żurek 2010
LIZAKOWSKI Piotr Modelowanie bezpiecznych manewrów wyprzedzania statków morskich w ograniczonej przestrzeni dr hab. inż. kpt. żw. Zbigniew Burciu 2010
BŁASZCZYK Janusz Modelowanie systemów obrony biernej śmigłowca przed pociskami samonaprowadzającymi się na podczerwień prof. dr hab. inż. Krzysztof Sibilski 2009
PIETRASZEK Mariusz Eksperymentalna weryfikacja matematycznego modelu systemu celowniczego śmigłowca prof. dr. hab. .inż. Krzysztof Sibilski 2009
ZIEJA Mirosław Metoda oceny bezpieczeństwa lotów z wykorzystaniem danych z procesu eksploatacji prof. dr hab. inż. Henryk Tomaszek 2009
GOŁĘBIOWSKI Waldemar Badanie percepcji szkolonych pilotów w procesie użytkowania statków powietrznych z wyposażeniem cyfrowym i analogowym prof. dr hab. inż. Jerzy Lewitowicz 2009
JASIŃSKA Joanna Ocena ryzyka w procesach realizacji wyrobów obronnych prof.dr hab. inż. Jerzy Szkoda 2008
WRÓBLEWSKI Wiesław Wpływ luzów i tarcia w układach sterowania podłużnego na dynamikę ruchu samolotów prof. dr. hab. .inż. Krzysztof Sibilski 2008
ZIEJA Mariusz Prognozowanie trwałości wybranych urządzeń osprzętu lotniczego w aspekcie procesów starzenia doc. dr hab. inż. Sylwester Kłysz 2008
GRONCZEWSKI Andrzej Modelowanie układu hydraulicznego mechanizacji skrzydła samolotu z uwzględnieniem zaburzeń doc. dr hab. inż. Józef Błachnio 2007
PRZYSOWA Radosław Ocena stanu technicznego zespołu wirnikowego turbinowego silnika lotniczego z wykorzystaniem cyfrowych metod przetwarzania sygnału pomiarowego pochodzącego od łopatek prof. dr hab. inż. Maciej WOROPAY 2007
SARNECKI Jarosław Model procesu zużywania elementów układu łożyskowania silnika lotniczego prof. dr hab. inż. Jerzy MANEROWSKI 2006
CZERWIŃSKI Grzegorz Badanie wad w kompozytach lotniczych metodą skanowania ultradźwiękowego prof. dr hab. inż. Jerzy LEWITOWICZ 2006
AMPUŁA Dariusz Parametryczny system oceny magazynowanej amunicji prof. dr hab. inż. Jan FIGURSKI 2006
NEUBAUER Andrzej Symulacyjna metoda optymalizacji procesu eksploatacji realizowanego w systemie transportowym prof. dr hab. inż. Maciej WOROPAY 2005
KONIECZKA Robert Odpowiedzialność jako kryterium oceny statku powietrznego prof. dr hab. inż. Jan BORGOŃ 2005
MUŚLEWSKI Łukasz Metoda oceny jakości działania systemu transportowego prof. dr hab. inż. Maciej WOROPAY 2004
KALETA Ryszard Metoda analizy wybranych wskaźników niezawodności statków powietrznych w systemie analizy niezawodności prof. dr hab. inż. Jerzy JAŹWIŃSKI 2004
MAGIER Janusz Diagnozowanie układu łożyskowania turbinowego silnika śmigłowcowego na podstawie przekroczeń progów diagnostycznych sygnałów: funkcjonalnych, tribologicznych i wibroakustycznych dr hab. inż. Paweł LINDSTEDT prof. ITWL 2004
FRĄTCZAK Dariusz Wpływ budowy kabiny załogi śmigłowca na bezpieczeństwo lotów prof. dr hab. inż. Jan BORGOŃ 2004
MILEWSKI Wiesław Modelowanie i badanie układów śledzenia obiektów latających o zmieniającej się konfiguracji doc. dr hab. inż. Krzysztof SIBILSKI 2004
MITKOW Szymon Wybrane modele potrzeb logistycznych techniki lotniczej dr hab. inż. Józef ŻUREK prof. ITWL 2004
SOLIWODA Jarosław Efektywność systemu ratownictwa ze szczególnym uwzględnieniem detekcji termowizyjnej dr hab. inż. Józef ŻUREK prof. ITWL 2004
TOBJASZ Piotr Badania wpływu sytuacji awaryjnych na bezpieczeństwo lotów śmigłowców mi-8 i mi-17 prof. dr hab. inż. Jan BORGOŃ 2004
ZGRZYWA Franciszek Identyfikacja parametrów modelu dynamiki lotu lekkiego samolotu z turbinowym napędem śmigłowym prof. dr hab. inż. Jerzy MANEROWSKI 2004
ZIÓŁKOWSKI Jarosław Analiza systemu logistycznego bazy lotniczej w aspekcie gotowości dr hab. inż. Józef ŻUREK prof. ITWL 2004
RYKACZEWSKI Dariusz Identyfikacja modelu dynamiki lotu sterowanego bezpilotowego statku latającego z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych prof. dr hab. inż. Jerzy MANEROWSKI 2004
SASIM Benedykt Ergonomiczne uwarunkowania działania pilota w eksploatacyjnym podsystemie użytkowania samolotu prof. dr hab. inż. Jerzy LEWITOWICZ 2003
BEREŻAŃSKI Jerzy Eksperymentalne badania możliwości poszerzenia obszaru użytkowania śmigłowców prof. dr hab. inż. Kazimierz Szumański 2003
DZIĘCIOŁ Edward Mikrofalowy układ homodynowy dozorujący stan techniczny turbinowej łopatki silnika lotniczego prof. dr hab. inż. Jerzy Jaźwiński 2003
BARANIECKI Robert Modelowanie oraz badanie konstrukcji osłon kabin samolotów prof. dr hab. inż. Jerzy MANEROWSKI 2003
WOJDAT Czesław Metody zmniejszania zawartości zanieczyszczeń w paliwie lotniczym w systemie jego dystrybucji prof. dr hab. inż. Jan Borgoń 2003
BONCZEK Jerzy Eksploatacja lotniskowych systemów dystrybucyjnych paliw z wewnętrznymi powłokami cynkowymi do turbinowych silników lotniczych prof. dr hab. inż. Jan BORGOŃ 2002
GOLAŃSKI Piotr Identyfikacja modelu dynamiki procesów naprowadzania i lotu sterowanej rakiety prof. dr hab. inż. Jerzy MANEROWSKI 2002
MIGAWA Klaudiusz Model oceny i utrzymania gotowości operacyjnej w systemie transportowym dr hab. inż. Józef ŻUREK prof. ITWL 2002
RYMASZEWSKI Stanisław Identyfikacja modelu dynamiki procesów naprowadzania i lotu sterowanej rakiety prof. dr hab. inż. Jerzy MANEROWSKI 2002
SABAK Ryszard Ocena uszkodzeń łopatek wirnikowych silników turbinowych na podstawie zmiany ich częstotliwości drgań dr hab. inż. Paweł LINDSTEDT, prof. ITWL 2002
SZUBARTOWSKI Mirosław Model oceny i kształtowania gotowości operacyjnej podsystemu wykonawczego w systemie transportowym prof. dr hab. inż. Maciej WOROPAY 2002
WÓJCIK Joanna Metoda diagnozowania w podczerwieni lotniczych konstrukcji przekładkowych prof. dr hab. inż. Tadeusz NIEDZIELA 2002
ZBOIŃSKI Marek Badanie wrażliwości wzmacniacza hydraulicznego statku powietrznego na produkty zużycia węzłów tribologicznych prof. dr hab. inż. Jerzy LEWITOWICZ 2002
ZIELIŃSKI Jerzy Modyfikacja właściwości reologicznych olejów do silników tłokowych prof. dr hab. inż. Jan BORGOŃ 2002
ŻYLUK Andrzej Eksperymentalna weryfikacja matematycznego modelu dynamiki lotu bomb lotniczych dr hab. inż. Krzysztof SIBILSKI 2002
GOŁĘBIOWSKI Tomasz Uniwersalny smar plastyczny do stosowania w eksploatacji statków powietrznych prof.dr hab.inż. Janusz JANECKI 2001
DZIĘGIELEWSKI Wojciech Ocena wpływu zanieczyszczeń na przewodność elektryczną paliw do turbinowych silników lotniczych prof. dr hab. inż. Jan BORGOŃ 2001
BARSZCZ Piotr Badania możliwości zwiększania indywidualnego zasobu pracy płatowców eksploatowanych samolotów prof. dr hab. inż. Jan BORGOŃ 2000
SZELMANOWSKI Andrzej Analiza przyczyn zaburzeń prędkości kątowej wytwarzanej w stanowiskach obrotowych dr hab. inż. Leszek R. JAROSZEWICZ 2000
KOSIŃSKI Włodzimierz Modelowanie i analiza właściwości dynamicznych torów transmisji ciśnienia powietrza w aspekcie konstrukcyjnym i eksploatacyjnym prof. dr hab. inż. Jerzy MANEROWSKI 1999
KURDZIEJ Ireneusz Modelowanie i analiza właściwości dynamicznych torów transmisji ciśnienia powietrza w aspekcie konstrukcyjnym i eksploatacyjnym prof. dr hab. inż. Jerzy MANEROWSKI 1999
SPYCHAŁA Jarosław Modelowanie i analiza własności dynamicznych sterowanego wirnika nośnego śmigłowca prof. dr hab. inż. Jerzy MANEROWSKI 1999
STASIEWICZ Stanisław Badanie aspektów eksploatacyjnych bombardowania z małych wysokości prof. dr hab. inż. Jerzy LEWITOWICZ 1999
SZCZEPANKOWSKI Andrzej Diagnozowanie stanu technicznego turbinowego silnika odrzutowego metodą analizy portretu fazowego prędkości obrotowej dr hab. inż. Tadeusz OPARA 1999
GĘBURA Andrzej Diagnozowanie napędów lotniczych w oparciu o analizę parametrów źródeł energii elektrycznej dr hab. inż. Paweł LINDSTEDT 1998
KOLCZYŃSKI Janusz Modyfikacja właściwości tribologicznych paliwa lotniczego (f-35) do poziomu wymaganego dla olejów napędowych prof. dr hab. inż. Jan BORGOŃ 1998
LEPIONKA Mieczysław Badania rozwoju pęknięć zmęczeniowych przy obciążeniach z przeciążeniami prof. dr hab. inż. Czesław GOSS 1998
WOŁKOWSKI Władysław Badanie i predykcja wskaźników bezpieczeństwa lotów w lotnictwie sił zbrojnych rp prof. dr hab. inż. Jerzy LEWITOWICZ 1998
MICHALAK Sławomir Genezowanie stanu technicznego pilota automatycznego klasy ap-155 prof. dr hab. inż. Jan BORGOŃ 1998
URBAŃSKI Marian Badanie i predykcja wskaźników bezpieczeństwa lotów w lotnictwie sił zbrojnych rp prof. dr hab. inż. Jerzy LEWITOWICZ 1998
ZIÓŁKOWSKI Zbigniew Kształtowanie części maszyn strumieniem metalizacyjnym formowanym wybuchem - kinematyka, temperatura i oddziaływanie strumienia na podłoże prof. dr hab. inż. Wiktor BABUL 1997
BIEŃCZAK Krzysztof Analiza i ocena stanu technicznego systemów tribologicznych na podstawie produktów zużycia na przykładzie układu łożyskowania silników i przekładni lotniczych prof. dr hab. inż. Jerzy LEWITOWICZ 1997
DASIEWICZ Janusz Kompozyty metalożywiczne jako tribologiczne regeneracyjne warstwy wierzchnie łożysk ślizgowych prof. dr hab. inż. Janusz JANECKI 1995
DRABIK Jolanta Kompozyty metalożywiczne jako tribologiczne regeneracyjne warstwy wierzchnie łożysk ślizgowych prof. dr hab. inż. Janusz JANECKI 1995
GUZIK Jan Badania tribologicznych właściwości olejów przekładniowych prof. dr hab. inż. Ryszard MARCZAK 1995
SZCZELINA Marek Statystyczna metoda diagnozowania bezpieczeństwa lotów prof. dr hab. inż. Lesław BĘDKOWSKI 1995
WITOŚ Mirosław Diagnozowanie stanu technicznego łopatek sprężarki turbinowego silnika spalinowego metodą bezdotykowego pomiaru drgań dr hab. inż. Jerzy GIRTLER 1994

 

Wykaz zakończonych postępowań habilitacyjnych

Imię i Nazwisko Temat Data nadania stopnia
LEWKOWICZ Rafał Numeryczne i eksperymentalne badania wpływu parametrów kinetycznych symulatorów lotniczych na organizm pilota 2022
BAZELA Rafał Projekty konstrukcyjno-technologiczne i wdrożeniowe uzbrojenia 2021
PRZYSOWA Radosław Monitorowanie stanu technicznego sprężarek i turbin za pomocą bezdotykowej metody pomiaru drgań łopatek 2020
SZAŁATKIEWICZ Jakub Konstrukcja urządzeń do wytwarzania plazmy z miniaturową głowicą modułową do zastosowań przemysłowych 2020
PRZYSOWA Radosław Monitorowanie stanu technicznego sprężarek i turbin za pomocą bezdotykowej metody pomiaru drgań i łopatek 2020
WYSOCKI Józef Wspomaganie projektowania i badania właściwości resorów metalowych w zawieszeniach samochodów ciężarowych 2020
SZYNKARCZYK Piotr Rozwój konstrukcji bezzałogowych platform lądowych do zastosowań specjalnych 2019
SZYMCZAK Tadeusz Ocena stanu technicznego metalowych i kompozytowych elementów maszyn 2019
ZIÓŁKOWSKI Jarosław Stochastyczne modelowanie i optymalizacja gotowości w procesie eksploatacji śmigłowców. Podstawy teoretyczne, metodologia tworzeni, weryfikacja i implementacja modeli 2019
STALEWSKI Wieńczysław Innowacyjne rozwiązania w zakresie projektowania aerodynamicznego statków powietrznych 2019
KUPIDURA Przemysław Uzbrojenie żołnierza przyszłości 2019
GĘBURA Andrzej Dozorowanie stanu technicznego węzłów łożyskowych wybranych elementów transmisji zespołu napędowego 2019
KOMOREK Andrzej Studium udarności połączeń klejowych konstrukcji metalowych 2019
GOŁDA Paweł Wspomaganie decyzji w problemach realizacji i oceny procesów lotniskowych z wykorzystaniem narzędzi symulacji 2019
Włodzimierz BALICKI Problemy sterowania lotniczymi zespołami napędowymi w nieustalonych stanach pracy 22.01.2019
Przemysław  DROŻYNER Modelowanie procesu utrzymania ruchu 28.02.2018
Grzegorz PERUŃ Modelowanie dynamiczne układu napędowego z przekładnią obiegową w komputerowym wspomaganiu projektowania i diagnozowania 03.01.2018
Krzysztof DRAGAN Monitorowanie stanu technicznego konstrukcji lotniczych za pomocą zintegrowanych sieci czujników piezoelektrycznych 11.08.2017
Hoang NGUYEN Studium metod rozmytych w estymacji ryzyka systemów okrętowych na podstawie opinii ekspertów 11.08.2017
Mariusz ZIEJA Kształtowanie niezawodności, bezpieczeństwa i efektywności w procesie eksploatacji wojskowych statków powietrznych 11.08.2017
Jarosław MOLENDA Kształtowanie właściwości przeciwzużyciowych środków smarowych przeznaczonych do ekologicznej eksploatacji pojazdów i maszyn 19.07.2017
Krzysztof FALKOWSKI Opracowanie układu zawieszeń magnetycznych dla systemu startu i lądowania bezzałogowych statków powietrznych i wykonanie demonstratora technologii 19.07.2017
Sławomir MICHALAK Wybrane problemy projektowania nahełmowych systemów wyświetlania parametrów lotu 1.06.2017
Aneta KRZYŻAK Wpływ warunków eksploatacyjnych na właściwości oraz niezawodność ze względu na wytrzymałość kompozytów polimerowych 1.06.2017
Mirosław ADAMSKI Modelowanie i badania procesu sterowania bezzałogowymi statkami powietrznymi 27.10.2016
Janusz ĆWIKLAK Studium zderzeń statków powietrznych z ptakami 27.10.2016
Marcin BAJKOWSKI Zastosowanie tłumików magnetoreologicznych do eliminacji niepożądanych zjawisk uderzeniowych w konstrukcjach o przeznaczeniu specjalnym 20.09.2016
Norbert GRZESIK Rozmyte systemy eksperckie w lotniczych systemach pokładowych. Projektowanie, badania, weryfikacja i optymalizacja rozmytych systemów eksperckich 20.09.2016
Leszek CHYBOWSKI Ważność elementów w strukturze złożonych systemów technicznych 12.08.2016
Wojciech JURCZAK Prognozowanie odporności korozyjnej i udarowej konstrukcji okrętowych w eksploatacji ze stopów aluminium 10.09.2015
Mariusz MAGIER Oddziaływanie jednolitych i segmentowych penetratorów kinetycznych pocisków podkalibrowych na pancerze 29.04.2015
Łukasz MUŚLEWSKI Jednotematyczny cykl publikacji dotyczący jakości działania systemów transportowych 23.10.2014
Dariusz LASKOWSKI Żywotność antropotechnicznego systemu telekomunikacyjnego w aspekcie eksploatacyjnych narażeń destrukcyjnych 23.10.2014
Sławomir AUGUSTYN Żywotność lotniczego systemu antropotechnicznego 16.10.2014
Krzysztof KUBRYŃSKI Problematyka projektowania aerodynamicznego szybowcowego profilu laminarnego 7.10.2014
Ryszard WOŹNIAK Oryginalne osiągnięcia projektowe i konstrukcyjne oraz dorobek publikacyjny w zakresie uzbrojenia 7.10.2014
Ryszard CHACHURSKI Problemy oblodzenia lotniczych silników tłokowych 23.09.2014
Klaudiusz MIGAWA Sterowanie gotowością w systemach eksploatacji środków transportu 23.07.2014
Leszek UŁANOWICZ Badania procesów destrukcyjnych w lotniczych napędach hydraulicznych w aspekcie ich trwałości 1.07.2014
Mirosław NOWAKOWSKI Metody badań w locie osiągów samolotów z różnymi rodzajami napędów 30.06.2014
Marek ROŚKOWICZ Wpływ lepkosprężystości klejów konstrukcyjnych na wytrzymałość połączeń klejowych 10.01.2014
Andrzej LESKI Ocena trwałości struktury nośnej statków powietrznych na podstawie badań doświadczalnych i analiz numerycznych 25.04.2013

 

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl