Polityka Prywatności

Klauzula informacyjna

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/W (dalej zwanym „RODO”) informujemy, że:

 1.  Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych z siedzibą w Warszawie przy ul. Księcia Bolesława 6, 01-494 Warszawa, KRS: 0000164795, NIP: 525-000-72-82, REGON: 010401369.
 2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Panią Anną Markowską za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@itwl.pl.
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych oraz umieszczenia ich w bazie danych podmiotów współpracujących z Instytutem. Państwa dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji ww. zadań oraz przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią.
 5. Państwa dane będą mogły być przekazywane wyłącznie organom nadzorującym działalność Instytutu, sądom lub innym organom władzy (np. urzędom podatkowym lub organom ścigania) oraz niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom).
 6. Instytut zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe.
 7. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wynikającego z obowiązujących przepisów prawa, a w przypadku monitoringu wizyjnego do 30 dni (lub 3 miesiące w przypadku miejsc szczególnie chronionych).
 8. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przenoszenia oraz wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.

 

Polityka plików „cookies”

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych z siedzibą pod adresem 01-494 Warszawa, ul. Księcia Bolesława 6.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

MONITORING

 1. Administratorem danych osobowych jest Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych z siedzibą w Warszawie (kod: 01 – 494) przy ul. Księcia Bolesława 6.
 2. Administrator danych osobowych zwany dalej: „Administratorem” powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@itwl.pl.
 3. Administrator przetwarza dane zgodnie z prawem, gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, a także do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 4. Administrator przetwarza dane chroniąc podstawowe prawa i wolności osób fizycznych, w szczególności ich prawo do ochrony danych osobowych.
 5. Administrator realizuje względem osób, których dane przetwarza prawo do informacji.
 6. Osoby, których dane są przetwarzane w ITWL, mają prawo (na warunkach określonych w RODO) do: ochrony danych ich dotyczących, dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Administrator prowadzi monitoring wizyjny w celu zapewnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa osób i mienia, a w szczególności ze względu na potrzebę:
  a. wspomagania kontroli dostępu;
  b. zwiększenia bezpieczeństwa pracowników oraz osób współpracujących;
  c. dozoru nad mieniem oraz zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony informacji przetwarzanych w ITWL.
 8. W związku z powyższym, obiektem wideofilmowania nie jest osoba czy grupa osób, lecz określone miejsce – w celu wczesnego wykrycia niepożądanych zdarzeń i możliwości podjęcia odpowiednich działań prewencyjnych lub interwencyjnych.
 9. Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych informuje osoby, które potencjalnie mogą znaleźć się w obszarze objętym monitoringiem, że wejście w taki obszar jest równoznaczne z wyrażeniem przez tę osobę zgody na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku.
 10. Źródłem danych są kamery systemu monitoringu.
 11. Zapisy z monitoringu są przechowywane na urządzeniach rejestrujących przez okres 30 dni, a w pomieszczeniach szczególnie chronionych przez okres 3 miesięcy.
 12. Odbiorcami zarejestrowanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych.

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl