Laboratorium Diagnostyki Systemów Tribologicznych

Laboratorium Diagnostyki Systemów Tribologicznych posiada certyfikat AB 138 Polskiego Centrum Akredytacji jako laboratorium badawcze. Laboratorium działa w wewnętrznym systemie zarządzania jakością zgodnym z dokumentem standaryzacyjnym NATO AQAP 2110 i ISO 9001.

AB 138pdfCertyfikat - pdfzakres akredytacji

pdfCertyfikat Akredytacji OiB - pdfZakres akredytacji OiB

Laboratorium wykonuje:

 • Diagnostykę stanu technicznego układów łożyskowania silników lotniczych
 • Diagnozowanie pokładowych instalacji hydraulicznych statków powietrznych
 • Diagnozowanie układów tribologicznych maszyn i urządzeń

Oferuje badania poniższych cieczy roboczych:

 • oleje smarowe
 • oleje hydrauliczne
 • paliwa
 • inne produkty naftowe

STOSOWANE METODY BADAWCZE:

 • Oznaczenie zawartości pierwiastków gromadzących się w cieczy roboczej, metodą optycznej spektrometrii emisyjnej z elektroda rotacyjną w zakresie od 1 do 900 ppm w zależności od pierwiastka
 • Oznaczanie zawartości pierwiastków metodą optycznej spektrometrii emisyjnej z elektroda rotacyjną z zastosowaniem Rotrodowej Spektroskopii Filtracyjnej umożliwiającej pomiar cząstek powyżej 8 mikrometrów
 • Wyznaczania parametrów charakteryzujących produkty zużywane gromadzące się w cieczy roboczej metodą ferrograficzną
 • Oznaczanie zawartości pierwiastków wydzielonych z cieczy metodą fluorescencji rentgenowskiej w zakresie od 5 do 5000 ppm w zależności od pierwiastka
 • Oznaczenie składu granulometrycznego stałych ciał obcych w cieczy roboczej za pomocą automatycznego licznika cząstek metodą bezpośrednią
 • Oznaczanie lepkości kinematycznej za pomocą zestawu do automatycznego pomiaru lepkości kinematycznej olejów zużytych
 • Określenie zawartości związków chemicznych w cieczach roboczych m. in. wody, węgla, związków smolistych za pomocą półautomatycznego spektrometru FT-IR
 • Określenie zawartości paliwa w oleju przy użyciu miernika Fuell Snifer o zakresie pomiarowym od 0 do 10% rozcieńczenia paliwa (olej napędowy, benzyna lub inne lekkie paliwa węglowodorowe) w olejach silnikowych
 • Określenie barwy w próbkach oleju za pomocą kolorymetru Lovibonda
 • Określenie gęstości cieczy roboczych za pomocą gęstościomierza automatycznego

ZASTOSOWANIE METOD BADAŃ POZWALA NA:

 • ocenę i prognozowanie stanu technicznego układu w trakcie bieżącej eksploatacji;
 • określenie składu chemicznego (od Ca do U);
 • uzyskiwanie wczesnych sygnałów podwyższonego zużywania elementów zespołów układu;
 • wykrywanie stanów przedawaryjnych i podejmować odpowiednie przedsięwzięcia profilaktycznych
 • identyfikacje źródła zanieczyszczeń cieczy roboczej - pośrednia metoda wykrywania paliwa w oleju – nieszczelności w układach paliwowych i olejowych
 • prowadzenie eksploatacji układu według stanu technicznego, a nie według resursu
 • planowanie terminy niezbędnych obsług i remontów
 • weryfikacja remontów – obserwacja procesu docierania się elementów układów;

Akredytowane Laboratorium Diagnostyki Systemów Tribologicznych wykonuje badania na rzecz lotnictwa wojskowego i cywilnego, straży granicznej, policji, transportu publicznego i przemysłu.

pdfOferta LDST

KONTAKT

Laboratorium Diagnostyki Systemów Tribologicznych
mgr inż. Przemysław JÓŹWIAK
email: przemyslaw.jozwiak@itwl.pl


Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl