System jakości w ITWL

W Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych od szeregu lat istnieje system badań i certyfikacji o zasadach postępowania i zarządzania wypracowanych na podstawie własnych procedur, norm i wymagań wojskowych dotyczących przeprowadzania badań na zgodność w zakresie wojskowych statków powietrznych, nawierzchni lotniskowych oraz sprzętu lotniczego. W ramach dostosowania trybu prowadzenia prac badawczo-rozwojowych do międzynarodowych wymagań jakościowych ITWL wdrożył w 2001 roku system zarządzania jakością.

Obecnie ITWL posiada następujące certyfikaty:

Certyfikaty Systemu Zarządzania Jakością

PN-EN ISO 9001:2015 (nr Certyfikatu 50/S/2020) Badania naukowe, prace rozwojowe, wdrożenia oraz produkcja w dziedzinie lotnictwa i innych dziedzinach techniki, w których występują zagadnienia pokrewne, realizacja szkoleń w ww. zakresie. Działalność wydawnicza.

AQAP 2110: 2016 (nr Certyfikatu 50/A/2020) Badania naukowe, prace rozwojowe, wdrożenia oraz produkcja w dziedzinie lotnictwa i innych dziedzinach techniki, w których występują zagadnienia pokrewne, realizacja szkoleń w ww. zakresie. Działalność wydawnicza.


AQAP-2210:2015 (nr. certyfikatu 50/AA/2020) Tworzenie, powielanie, dostawa i utrzymanie oprogramowania.

Koncesja nr B-404/2003 w zakresie:

Wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi klas: 1.1 - 1.4, według klasyfikacji ADR,

Wytwarzania i obrotu rodzajami broni i amunicji określonymi w ust. 1 - 28 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz.1625, z późn. zm.),

Wytwarzania i obrotu wyrobami oraz obrotu technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym określonymi w pozycjach: WT II - WT XIV Załącznika Nr 2 Wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - WT - do ww. rozporządzenia Rady Ministrów.

Certyfikat Systemu Zarządzania Nr 50/W/2021 w zakresie obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym.

Certyfikaty akredytacji laboratoriów badawczych i wzorcujących

spełniających wymogi PN-EN ISO/IEC 17025:2018-2

 

AB 098 - Laboratorium Zakładu Materiałów Pędnych i Smarów
Certyfikat - zakres akredytacji

AB 133 - Laboratorium Narażeń Mechanicznych i Klimatycznych

Certyfikat - zakres akredytacji

AB 134 - Laboratorium Pomiarów Ciśnienia
Certyfikat - zakres akredytacji

AP 004 - Laboratorium Pomiarów Ciśnienia
 Certyfikatzakres akredytacji

AB 137 - Laboratorium Badania Stanu Technicznego Wirnikowych Maszyn Przepływowych
Certyfikat - zakres akredytacji

AB 138 - Laboratorium Diagnostyki Systemów Tribologicznych
Certyfikat - zakres akredytacji

AB 430 - Laboratorium Badań Wytrzymałościowych Materiałów
Certyfikat - zakres akredytacji

AB 431 - Laboratorium Materiałowych Badań Konstrukcji Lotniczych
Certyfikat - zakres akredytacji

AB 1794 - Laboratorium Badania Bezzałogowych Systemów Powietrznych
Certyfikat - zakres akredytacji

Certyfikat akredytacji jednostki certyfikującej wyroby

spelniającej wymogami normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03

AC 021 - Jednostka Certyfikująca Wyroby
AC 021 zakres akredytacji

Certyfikaty Akredytacji OiB:

Laboratorium Badania Bezzałogowych Systemów Powietrznych

certyfikat - zakres akredytacji

Laboratorium Badania Stanu Technicznego Wirnikowych Maszyn Przepływowych
certyfikat - zakres akredytacji

Laboratorium Badań Urządzeń Radarowych i Techniki Lotniczej
certyfikat - zakres akredytacji

Laboratorium Diagnostyki Systemów Tribologicznych
certyfikat - zakres akredytacji

Laboratorium Implementacji i Integralności Systemów Link
certyfikat - zakres akredytacji

Laboratorium Materiałów Pędnych i Smarów
certyfikat - zakres akredytacji

Laboratorium Materiałowych Badań Konstrukcji Lotniczych
certyfikat - zakres akredytacji

Laboratorium Narażeń Mechanicznych i Klimatycznych
certyfikat - zakres akredytacji

Laboratorium Pomiarów Ciśnienia
certyfikat - zakres akredytacji

Laboratorium SAR i CSAR
certyfikat - zakres akredytacji

Laboratorium Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
certyfikat - zakres akredytacji

Zaklad Lotniskowy
zakres akredytacji

Jednostka Certyfikująca Wyroby
certyfikat - zakres akredytacji

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Image

AQAP 2110:2016
AQAP 2210:2015
ISO 9001:2015

NATOWSKI KOD PODMIOTU
GOSPODARKI NARODOWEJ
(NCAGE)

0481H

Jednostka certyfikująca wyroby
o numerach certyfikatu:

6/MON/2020

ŚWIADECTWO BEZPIECZEŃSTWA
PRZEMYSŁOWEGO PIERWSZEGO STOPNIA

Nr 8/I-73/T/WIII/2015
NATO SECRET
Nr 2/I-27/NS/WIII/2016
EU/UE SECRET
Nr 3/I-19/UES/WIII/2016

AKREDYTACJE OiB

Jednostki badawcze o numerach certyfikatów:
2/MON/2019
3/MON/2019
7/MON/2020
8/MON/2020
9/MON/2020
10/MON/2020
11/MON/2020
38/MON/2018
39/MON/2018
40/MON/2019
41/MON/2020
60/MON/2021

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
poczta@itwl.pl