Zakład Lotniskowy

Podstawowym zadaniem Zakładu Lotniskowego jest wspieranie działalności służb infrastruktury odpowiedzialnych za utrzymanie i eksploatację wojskowych i cywilnych obiektów lotniskowych.

Zakład Systemów Szkoleniowych

Zakład Lotniskowy

Podstawowym zadaniem Zakładu Lotniskowego jest zapewnienie bezpiecznej eksploatacji nawierzchni lotniskowych poprzez analizę parametrów charakteryzujących ich stan techniczny.

Od ponad 65 lat wspiera działalność służb lotniskowych, obejmując swoim zakresem realizacje prac badawczo-rozwojowych oraz techniczno-usługowych. Zakład wykonuje ekspertyzy, opinie i raporty oparte na kompleksowych badaniach laboratoryjnych i terenowych.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa statkom powietrznym podczas wykonywania operacji lotniczych Zakład Lotniskowy świadczy usługi w ramach doradztwa technicznego, nadzoru technologicznego oraz przeglądów stanu technicznego nawierzchni lotniskowych eksploatowanych na obiektach lotnictwa państwowego i cywilnego.

Wybrane prace

prace badawcze realizowane w warunkach laboratoryjnych, które obejmują:

 • materiały i technologie stosowane przy budowie, remoncie, szybkiej naprawie i konserwacji nawierzchni lotniskowych wykonanych z betonu cementowego oraz asfaltowego;
 • innowacyjne materiały i technologie stosowane przy budowie oraz szybkiej odbudowie zniszczonych nawierzchni lotniskowych;
 • orzeczenia techniczne dotyczące oceny przydatności materiałów i wyrobów innowacyjnych do stosowania na nawierzchnie lotniskowe, nieobjęte polskimi i europejskimi dokumentami normatywnymi;
 • badania kontrolne jakości materiałów stosowanych na nawierzchnie lotniskowe;

ekspertyzy dotyczące:

 • jakości materiałów stosowanych do budowy, remontu, odbudowy i konserwacji nawierzchni lotniskowych z betonu cementowego i asfaltowego;
 • technologii i jakości wykonywania robót;

diagnostyka nawierzchni lotniskowych w zakresie:

 • geotechniki;
 • nośności;
 • równości podłużnej i poprzecznej;
 • właściwości przeciwpoślizgowych;
 • wytrzymałości warstwy przypowierzchniowej na odrywanie;
 • ocena stopnia zdegradowania nawierzchni lotniskowych określana na podstawie informacji uzyskanych podczas przeglądów wizualnych;
 • kompleksowa ocena stanu technicznego nawierzchni lotniskowych wykonanych z betonu cementowego i asfaltowego;
 • badanie wpływu środków odladzających na nawierzchnie lotniskowe wykonane z betonu cementowego i asfaltowego;
 • badanie właściwości fizykochemicznych środków odladzających;
 • identyfikacja warstw konstrukcyjnych nawierzchni lotniskowych;
 • badania georadarowe konstrukcji nawierzchni lotniskowych;
 • badanie możliwości przystosowania lotnisk wojskowych dla potrzeb NATO;
 • badanie możliwości wykorzystania autostrad i drogowych odcinków lotniskowych w ramach wykonywania zadań przez Siły Zbrojne RP;
 • opracowywanie nowych metod badawczych nawierzchni lotniskowych;
 • badanie skutków oddziaływań stosowanej współcześnie techniki lotniczej na nawierzchnie lotniskowe;
 • konsultacje technologiczne i nadzór techniczny podczas budowy, remontu i badań eksploatacyjnych nawierzchni lotniskowych;
 • opracowywanie dokumentów normatywnych oraz wytycznych wykorzystywanych przez służby lotniskowe;
 • szkolenia specjalistyczne personelu służby infrastruktury lotniskowej.

KONTAKT

Kierownik Zakładu - ppłk dr inż. Krzysztof Blacha
tel. 261 851 324
e-mail: krzysztof.blacha@itwl.pl

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl