OPRACOWANIE I BADANIA SYMULATORA DIAGNOSTYCZNEGO STATKU POWIETRZNEGO W TECHNOLOGII WIRTUALNEJ

UNIA

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i Rozwój Nowoczesnych Technologii, Działanie 1.3. Wsparcie Projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe

PK200 Raport Projekt koncepcyjny oraz proponowana kompletacja programowo-sprztowa.pdf

PK400 Raport Kompletacja symulatora.pdf

PK600 Raport Integracja elementw symulatora i wyniki bada interakcji.pdf

PK 700 RAPORT OPRACOWANIE MODELU SAMOLOTU 3D SAMOLOTU M-28.pdf

PK 900 RAPORT Z BADA FUNKCJONALNYCH.pdf

SYMDIAG PK1100 Raport z kompleksowych bada symulatora.pdf

Numer projektu
UDA-POIG.01.03.01-00-201/09-00

Czas realizacji projektu
Planowany okres realizacji projektu: 01.01.2010-30.11.2012 r.

Projekt jest realizowany przez konsorcjum


Liderem projektu prowadzącym koordynację jest:
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6, 01-494 Warszawa
NIP 525-000-72-82
REGON 010401369

Partnerem projektu jest:

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
ul. Dywizjonu 303 nr 12, 08-521Dęblin
NIP 506003435

Kierownikiem projektu jest:

ppłk dr inż. Przemysław MĄDRZYCKI
tel. +48 22 685 10 51
fax +48 22 685 11 82
e-mail:przemyslaw.madrzycki@itwl.pl

Cel projektu:
Celem projektu jest stworzenie i badanie symulatora, który w sposób wirtualny będzie obrazował statek powietrzny, jego elementy techniczne oraz występujące uszkodzenia i ich objawy.

Cele szczegółowe projektu:

 • opracowanie technologii tworzenia w środowisku wirtualnym złożonych systemów technicznych i możliwości ich wirtualnej diagnostyki
 • opracowanie nowej metody szkolenia z wykorzystaniem opracowanego symulatora
 • zwiększenie dostępności do nowoczesnych technik nauczania.

Produkty projektu:

 • symulator diagnostyczny (stanowisko)
 • pakiet szkoleniowy w zakresie eksploatacji samolotu M28
 • technologia tworzenia w środowisku wirtualnym narzędzia do wirtualnej diagnostyki.

Rezultaty Projektu:

 • wdrożenia nowoczesnego systemu szkoleniowego
 • wdrożenia nowoczesnej technologii tworzenia w środowisku wirtualnym złożonych systemów technicznych

Oficjalne strony Unii Europejskiej

www.poig.gov.pl - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
www.mrr.gov.pl - Instytucja Zarządzająca
www.nauka.gov.pl - Instytucja Pośrednicząca
www.poig.opi.org.pl - Instytucja wdrażająca


Promocja projektu

 • Informacja o projekcie w Lotnictwie nr 1/2012 - str. 8-9 - "Innowacje z ITWL "
 • Prezentacja systemów szkolenia w Dęblinie
 • Informacja o projekcie w Nowej Technice Wojskowej nr 5/2012 - str. 85-86 -"Nowoczesne Systemy szkolenia z ITWL"
 • Prezentacja projektu podczas sympozjum Diagnostyka Maszyn
 • Udział w wystawie AIR FAIR 2012 w Bydgoszczy
 • Udział w konferencji "Komputerowe Systemy Wspomagania Nauki, Przemysłu i Transportu"
 • Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl